Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

18:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

18:2 mh-lkm `tm mslym `t-hmsl hzh jl-`dmt ysr`l l`mr `bvt y`klv b$r vsny hbnym tqhynh.

18:3 xy-`ny n`m `dny yhvh `m-yhyh lkm jvd msl hmsl hzh bysr`l.

18:4 hn kl-hnpsvt ly hnh knps h`b vknps hbn ly-hnh hnps hx+`t hy` tmvt.

18:5 v`ys ky-yhyh &dyq vjsh msp+ v&dqh.

18:6 `l-hhrym l` `kl vjynyv l` ns` `l-glvly byt ysr`l v`t-`st rjhv l` +m` v`l-`sh ndh l` yqrb.

18:7 v`ys l` yvnh xbltv xvb ysyb gzlh l` ygzl lxmv lrjb ytn vjyrm yk$h-bgd.

18:8 bnsk l`-ytn vtrbyt l` yqx mjvl ysyb ydv msp+ `mt yjsh byn `ys l`ys.

18:9 bxqvty yhlk vmsp+y smr ljsvt `mt &dyq hv` xyh yxyh n`m `dny yhvh.

18:10 vhvlyd bn-pry& spk dm vjsh `x m`xd m`lh.

18:11 vhv` `t-kl-`lh l` jsh ky gm `l-hhrym `kl v`t-`st rjhv +m`.

18:12 jny v`byvn hvnh gzlvt gzl xbl l` ysyb v`l-hglvlym ns` jynyv tvjbh jsh.

18:13 bnsk ntn vtrbyt lqx vxy l` yxyh `t kl-htvjbvt h`lh jsh mvt yvmt dmyv bv yhyh.

18:14 vhnh hvlyd bn vyr` `t-kl-x+`t `byv `sr jsh vyr`h vl` yjsh khn.

18:15 jl-hhrym l` `kl vjynyv l` ns` `l-glvly byt ysr`l `t-`st rjhv l` +m`.

18:16 v`ys l` hvnh xbl l` xbl vgzlh l` gzl lxmv lrjb ntn vjrvm k$h- bgd.

18:17 mjny hsyb ydv nsk vtrbyt l` lqx msp+y jsh bxqvty hlk hv` l` ymvt bjvn `byv xyh yxyh.

18:18 `byv ky-jsq jsq gzl gzl `x v`sr l`-+vb jsh btvk jmyv vhnh-mt bjvnv.

18:19 v`mrtm mdj l`-ns` hbn bjvn h`b vhbn msp+ v&dqh jsh `t kl- xqvty smr vyjsh `tm xyh yxyh.

18:20 hnps hx+`t hy` tmvt bn l`-ys` bjvn h`b v`b l` ys` bjvn hbn &dqt h&dyq jlyv thyh vrsjt rsj jlyv thyh.

18:21 vhrsj ky ysvb mkl-x+`tv `sr jsh vsmr `t-kl-xqvty vjsh msp+ v&dqh xyh yxyh l` ymvt.

18:22 kl-psjyv `sr jsh l` yzkrv lv b&dqtv `sr-jsh yxyh.

18:23 hxp& `xp& mvt rsj n`m `dny yhvh hlv` bsvbv mdrkyv vxyh.

18:24 vbsvb &dyq m&dqtv vjsh jvl kkl htvjbvt `sr-jsh hrsj yjsh vxy kl-&dqtv `sr-jsh l` tzkrnh bmjlv `sr-mjl vbx+`tv `sr-x+` bm ymvt.

18:25 v`mrtm l` ytkn drk `dny smjv-n` byt ysr`l hdrky l` ytkn hl` drkykm l` ytknv.

18:26 bsvb-&dyq m&dqtv vjsh jvl vmt jlyhm bjvlv `sr-jsh ymvt.

18:27 vbsvb rsj mrsjtv `sr jsh vyjs msp+ v&dqh hv` `t-npsv yxyh.

18:28 vyr`h vysvb mkl-psjyv `sr jsh xyv yxyh l` ymvt.

18:29 v`mrv byt ysr`l l` ytkn drk `dny hdrky l` ytknv byt ysr`l hl` drkykm l` ytkn.

18:30 lkn `ys kdrkyv `sp+ `tkm byt ysr`l n`m `dny yhvh svbv vhsybv mkl-psjykm vl`-yhyh lkm lmksvl jvn.

18:31 hslykv mjlykm `t-kl-psjykm `sr psjtm bm vjsv lkm lb xds vrvx xdsh vlmh tmtv byt ysr`l.

18:32 ky l` `xp& bmvt hmt n`m `dny yhvh vhsybv vxyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase