Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

38:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

38:2 bn-`dm sym pnyk `l-gvg `r& hmgvg nsy` r`s msk vtbl vhnb` jlyv.

38:3 v`mrt kh `mr `dny yhvh hnny `lyk gvg nsy` r`s msk vtbl.

38:4 vsvbbtyk vntty xxym blxyyk vhv&`ty `vtk v`t-kl-xylk $v$ym vprsym lbsy mklvl klm qhl rb &nh vmgn tpsy xrbvt klm.

38:5 pr$ kvs vpv+ `tm klm mgn vkvbj.

38:6 gmr vkl-`gpyh byt tvgrmh yrkty &pvn v`t-kl-`gpyv jmym rbym `tk.

38:7 hkn vhkn lk `th vkl-qhlk hnqhlym jlyk vhyyt lhm lmsmr.

38:8 mymym rbym tpqd b`xryt hsnym tbv` `l-`r& msvbbt mxrb mqb&t mjmym rbym jl hry ysr`l `sr-hyv lxrbh tmyd vhy` mjmym hv&`h vysbv lb+x klm.

38:9 vjlyt ks`h tbv` kjnn lk$vt h`r& thyh `th vkl-`gpyk vjmym rbym `vtk.

38:10 kh `mr `dny yhvh vhyh byvm hhv` yjlv dbrym jl-lbbk vxsbt mxsbt rjh.

38:11 v`mrt `jlh jl-`r& przvt `bv` hsq+ym ysby lb+x klm ysbym b`yn xvmh vbryx vdltym `yn lhm.

38:12 lsll sll vlbz bz lhsyb ydk jl-xrbvt nvsbt v`l-jm m`$p mgvym jsh mqnh vqnyn ysby jl-+bvr h`r&.

38:13 sb` vddn v$xry trsys vkl-kpryh y`mrv lk hlsll sll `th b` hlbz bz hqhlt qhlk ls`t k$p vzhb lqxt mqnh vqnyn lsll sll gdvl.

38:14 lkn hnb` bn-`dm v`mrt lgvg kh `mr `dny yhvh hlv` byvm hhv` bsbt jmy ysr`l lb+x tdj.

38:15 vb`t mmqvmk myrkty &pvn `th vjmym rbym `tk rkby $v$ym klm qhl gdvl vxyl rb.

38:16 vjlyt jl-jmy ysr`l kjnn lk$vt h`r& b`xryt hymym thyh vhb`vtyk jl-`r&y lmjn djt hgvym `ty bhqdsy bk ljynyhm gvg.

38:17 kh-`mr `dny yhvh h`th-hv` `sr-dbrty bymym qdmvnym byd jbdy nby`y ysr`l hnb`ym bymym hhm snym lhby` `tk jlyhm.

38:18 vhyh byvm hhv` byvm bv` gvg jl-`dmt ysr`l n`m `dny yhvh tjlh xmty b`py.

38:19 vbqn`ty b`s-jbrty dbrty `m-l` byvm hhv` yhyh rjs gdvl jl `dmt ysr`l.

38:20 vrjsv mpny dgy hym vjvp hsmym vxyt hsdh vkl-hrms hrms jl- h`dmh vkl h`dm `sr jl-pny h`dmh vnhr$v hhrym vnplv hmdrgvt vkl- xvmh l`r& tpvl.

38:21 vqr`ty jlyv lkl-hry xrb n`m `dny yhvh xrb `ys b`xyv thyh.

38:22 vnsp+ty `tv bdbr vbdm vgsm sv+p v`bny `lgbys `s vgpryt `m+yr jlyv vjl-`gpyv vjl-jmym rbym `sr `tv.

38:23 vhtgdlty vhtqdsty vnvdjty ljyny gvym rbym vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase