Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

11:1 vts` `ty rvx vtb` `ty `l-sjr byt-yhvh hqdmvny hpvnh qdymh vhnh bptx hsjr jsrym vxmsh `ys v`r`h btvkm `t-y`znyh bn-jzr v`t- pl+yhv bn-bnyhv sry hjm.

11:2 vy`mr `ly bn-`dm `lh h`nsym hxsbym `vn vhyj&ym j&t-rj bjyr hz`t.

11:3 h`mrym l` bqrvb bnvt btym hy` h$yr v`nxnv hbsr.

11:4 lkn hnb` jlyhm hnb` bn-`dm.

11:5 vtpl jly rvx yhvh vy`mr `ly `mr kh-`mr yhvh kn `mrtm byt ysr`l vmjlvt rvxkm `ny ydjtyh.

11:6 hrbytm xllykm bjyr hz`t vml`tm xv&tyh xll.

11:7 lkn kh-`mr `dny yhvh xllykm `sr smtm btvkh hmh hbsr vhy` h$yr v`tkm hv&y` mtvkh.

11:8 xrb yr`tm vxrb `by` jlykm n`m `dny yhvh.

11:9 vhv&`ty `tkm mtvkh vntty `tkm byd-zrym vjsyty bkm sp+ym.

11:10 bxrb tplv jl-gbvl ysr`l `spv+ `tkm vydjtm ky-`ny yhvh.

11:11 hy` l`-thyh lkm l$yr v`tm thyv btvkh lbsr `l-gbvl ysr`l `sp+ `tkm.

11:12 vydjtm ky-`ny yhvh `sr bxqy l` hlktm vmsp+y l` jsytm vkmsp+y hgvym `sr $bybvtykm jsytm.

11:13 vyhy khnb`y vpl+yhv bn-bnyh mt v`pl jl-pny v`zjq qvl-gdvl v`mr `hh `dny yhvh klh `th jsh `t s`ryt ysr`l.

11:14 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

11:15 bn-`dm `xyk `xyk `nsy g`ltk vkl-byt ysr`l klh `sr `mrv lhm ysby yrvslm rxqv mjl yhvh lnv hy` ntnh h`r& lmvrsh.

11:16 lkn `mr kh-`mr `dny yhvh ky hrxqtym bgvym vky hpy&vtym b`r&vt v`hy lhm lmqds mj+ b`r&vt `sr-b`v sm.

11:17 lkn `mr kh-`mr `dny yhvh vqb&ty `tkm mn-hjmym v`$pty `tkm mn- h`r&vt `sr np&vtm bhm vntty lkm `t-`dmt ysr`l.

11:18 vb`v-smh vh$yrv `t-kl-sqv&yh v`t-kl-tvjbvtyh mmnh.

11:19 vntty lhm lb `xd vrvx xdsh `tn bqrbkm vh$rty lb h`bn mbsrm vntty lhm lb bsr.

11:20 lmjn bxqty ylkv v`t-msp+y ysmrv vjsv `tm vhyv-ly ljm v`ny `hyh lhm l`lhym.

11:21 v`l-lb sqv&yhm vtvjbvtyhm lbm hlk drkm br`sm ntty n`m `dny yhvh.

11:22 vys`v hkrvbym `t-knpyhm vh`vpnym ljmtm vkbvd `lhy-ysr`l jlyhm mlmjlh.

11:23 vyjl kbvd yhvh mjl tvk hjyr vyjmd jl-hhr `sr mqdm ljyr.

11:24 vrvx ns`tny vtby`ny ksdymh `l-hgvlh bmr`h brvx `lhym vyjl mjly hmr`h `sr r`yty.

11:25 v`dbr `l-hgvlh `t kl-dbry yhvh `sr hr`ny.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase