Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

29:1 bsnh hjsyryt bjsry bsnym jsr lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

29:2 bn-`dm sym pnyk jl-prjh mlk m&rym vhnb` jlyv vjl-m&rym klh.

29:3 dbr v`mrt kh-`mr `dny yhvh hnny jlyk prjh mlk-m&rym htnym hgdvl hrb& btvk y`ryv `sr `mr ly y`ry v`ny jsytny.

29:4 vntty xxyym blxyyk vhdbqty dgt-y`ryk bqsqstyk vhjlytyk mtvk y`ryk v`t kl-dgt y`ryk bqsqstyk tdbq.

29:5 vn+styk hmdbrh `vtk v`t kl-dgt y`ryk jl-pny hsdh tpvl l` t`$p vl` tqb& lxyt h`r& vljvp hsmym nttyk l`klh.

29:6 vydjv kl-ysby m&rym ky `ny yhvh yjn hyvtm msjnt qnh lbyt ysr`l.

29:7 btpsm bk bkpk trv& vbqjt lhm kl-ktp vbhsjnm jlyk tsbr vhjmdt lhm kl-mtnym.

29:8 lkn kh `mr `dny yhvh hnny mby` jlyk xrb vhkrty mmk `dm vbhmh.

29:9 vhyth `r&-m&rym lsmmh vxrbh vydjv ky-`ny yhvh yjn `mr y`r ly v`ny jsyty.

29:10 lkn hnny `lyk v`l-y`ryk vntty `t-`r& m&rym lxrbvt xrb smmh mmgdl $vnh vjd-gbvl kvs.

29:11 l` tjbr-bh rgl `dm vrgl bhmh l` tjbr-bh vl` tsb `rbjym snh.

29:12 vntty `t-`r& m&rym smmh btvk `r&vt nsmvt vjryh btvk jrym mxrbvt thyyn smmh `rbjym snh vhp&ty `t-m&rym bgvym vzrytym b`r&vt.

29:13 ky kh `mr `dny yhvh mq& `rbjym snh `qb& `t-m&rym mn-hjmym `sr-np&v smh.

29:14 vsbty `t-sbvt m&rym vhsbty `tm `r& ptrv$ jl-`r& mkvrtm vhyv sm mmlkh splh.

29:15 mn-hmmlkvt thyh splh vl`-ttns` jvd jl-hgvym vhmj+tym lblty rdvt bgvym.

29:16 vl` yhyh-jvd lbyt ysr`l lmb+x mzkyr jvn bpnvtm `xryhm vydjv ky `ny `dny yhvh.

29:17 vyhy bjsrym vsbj snh br`svn b`xd lxds hyh dbr-yhvh `ly l`mr.

29:18 bn-`dm nbvkdr`&r mlk-bbl hjbyd `t-xylv jbdh gdlh `l-&r kl- r`s mqrx vkl-ktp mrv+h vskr l`-hyh lv vlxylv m&r jl-hjbdh `sr- jbd jlyh.

29:19 lkn kh `mr `dny yhvh hnny ntn lnbvkdr`&r mlk-bbl `t-`r& m&rym vns` hmnh vsll sllh vbzz bzh vhyth skr lxylv.

29:20 pjltv `sr-jbd bh ntty lv `t-`r& m&rym `sr jsv ly n`m `dny yhvh.

29:21 byvm hhv` `&myx qrn lbyt ysr`l vlk `tn ptxvn-ph btvkm vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase