Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

39:1 v`th bn-`dm hnb` jl-gvg v`mrt kh `mr `dny yhvh hnny `lyk gvg nsy` r`s msk vtbl.

39:2 vsbbtyk vss`tyk vhjlytyk myrkty &pvn vhb`vtk jl-hry ysr`l.

39:3 vhkyty qstk myd sm`vlk vx&yk myd ymynk `pyl.

39:4 jl-hry ysr`l tpvl `th vkl-`gpyk vjmym `sr `tk ljy+ &pvr kl- knp vxyt hsdh nttyk l`klh.

39:5 jl-pny hsdh tpvl ky `ny dbrty n`m `dny yhvh.

39:6 vslxty-`s bmgvg vbysby h`yym lb+x vydjv ky-`ny yhvh.

39:7 v`t-sm qdsy `vdyj btvk jmy ysr`l vl`-`xl `t-sm-qdsy jvd vydjv hgvym ky-`ny yhvh qdvs bysr`l.

39:8 hnh b`h vnhyth n`m `dny yhvh hv` hyvm `sr dbrty.

39:9 vy&`v ysby jry ysr`l vbjrv vhsyqv bnsq vmgn v&nh bqst vbx&ym vbmql yd vbrmx vbjrv bhm `s sbj snym.

39:10 vl`-ys`v j&ym mn-hsdh vl` yx+bv mn-hyjrym ky bnsq ybjrv-`s vsllv `t-sllyhm vbzzv `t-bzzyhm n`m `dny yhvh.

39:11 vhyh byvm hhv` `tn lgvg mqvm-sm qbr bysr`l gy hjbrym qdmt hym vx$mt hy` `t-hjbrym vqbrv sm `t-gvg v`t-kl-hmvnh vqr`v gy` hmvn gvg.

39:12 vqbrvm byt ysr`l lmjn +hr `t-h`r& sbjh xdsym.

39:13 vqbrv kl-jm h`r& vhyh lhm lsm yvm hkbdy n`m `dny yhvh.

39:14 v`nsy tmyd ybdylv jbrym b`r& mqbrym `t-hjbrym `t-hnvtrym jl- pny h`r& l+hrh mq&h sbjh-xdsym yxqrv.

39:15 vjbrv hjbrym b`r& vr`h j&m `dm vbnh `&lv &yvn jd qbrv `tv hmqbrym `l-gy` hmvn gvg.

39:16 vgm sm-jyr hmvnh v+hrv h`r&.

39:17 v`th bn-`dm kh-`mr `dny yhvh `mr l&pvr kl-knp vlkl xyt hsdh hqb&v vb`v h`$pv m$byb jl-zbxy `sr `ny zbx lkm zbx gdvl jl hry ysr`l v`kltm bsr vstytm dm.

39:18 bsr gbvrym t`klv vdm-nsy`y h`r& tstv `ylym krym vjtvdym prym mry`y bsn klm.

39:19 v`kltm-xlb lsbjh vstytm dm lskrvn mzbxy `sr-zbxty lkm.

39:20 vsbjtm jl-slxny $v$ vrkb gbvr vkl-`ys mlxmh n`m `dny yhvh.

39:21 vntty `t-kbvdy bgvym vr`v kl-hgvym `t-msp+y `sr jsyty v`t- ydy `sr-smty bhm.

39:22 vydjv byt ysr`l ky `ny yhvh `lhyhm mn-hyvm hhv` vhl`h.

39:23 vydjv hgvym ky bjvnm glv byt-ysr`l jl `sr mjlv-by v`$tr pny mhm v`tnm byd &ryhm vyplv bxrb klm.

39:24 k+m`tm vkpsjyhm jsyty `tm v`$tr pny mhm.

39:25 lkn kh `mr `dny yhvh jth `syb `t-sbyt yjqb vrxmty kl-byt ysr`l vqn`ty lsm qdsy.

39:26 vnsv `t-klmtm v`t-kl-mjlm `sr mjlv-by bsbtm jl-`dmtm lb+x v`yn mxryd.

39:27 bsvbby `vtm mn-hjmym vqb&ty `tm m`r&vt `ybyhm vnqdsty bm ljyny hgvym rbym.

39:28 vydjv ky `ny yhvh `lhyhm bhglvty `tm `l-hgvym vkn$tym jl- `dmtm vl`-`vtyr jvd mhm sm.

39:29 vl`-`$tyr jvd pny mhm `sr spkty `t-rvxy jl-byt ysr`l n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase