Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

6:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

6:2 bn-`dm sym pnyk `l-hry ysr`l vhnb` `lyhm.

6:3 v`mrt hry ysr`l smjv dbr-`dny yhvh kh-`mr `dny yhvh lhrym vlgbjvt l`pyqym vlg`yt hnny `ny mby` jlykm xrb v`bdty bmvtykm.

6:4 vnsmv mzbxvtykm vnsbrv xmnykm vhplty xllykm lpny glvlykm.

6:5 vntty `t-pgry bny ysr`l lpny glvlyhm vzryty `t-j&mvtykm $bybvt mzbxvtykm.

6:6 bkl mvsbvtykm hjrym txrbnh vhbmvt tysmnh lmjn yxrbv vy`smv mzbxvtykm vnsbrv vnsbtv glvlykm vngdjv xmnykm vnmxv mjsykm.

6:7 vnpl xll btvkkm vydjtm ky-`ny yhvh.

6:8 vhvtrty bhyvt lkm ply+y xrb bgvym bhzrvtykm b`r&vt.

6:9 vzkrv ply+ykm `vty bgvym `sr nsbv-sm `sr nsbrty `t-lbm hzvnh `sr-$r mjly v`t jynyhm hznvt `xry glvlyhm vnq+v bpnyhm `l-hrjvt `sr jsv lkl tvjbtyhm.

6:10 vydjv ky-`ny yhvh l` `l-xnm dbrty ljsvt lhm hrjh hz`t.

6:11 kh-`mr `dny yhvh hkh bkpk vrqj brglk v`mr-`x `l kl-tvjbvt rjvt byt ysr`l `sr bxrb brjb vbdbr yplv.

6:12 hrxvq bdbr ymvt vhqrvb bxrb ypvl vhns`r vhn&vr brjb ymvt vklyty xmty bm.

6:13 vydjtm ky-`ny yhvh bhyvt xllyhm btvk glvlyhm $bybvt mzbxvtyhm `l kl-gbjh rmh bkl r`sy hhrym vtxt kl-j& rjnn vtxt kl- `lh jbth mqvm `sr ntnv-sm ryx nyxx lkl glvlyhm.

6:14 vn+yty `t-ydy jlyhm vntty `t-h`r& smmh vmsmh mmdbr dblth bkl mvsbvtyhm vydjv ky-`ny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase