Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

17:1 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

17:2 bn-`dm xvd xydh vmsl msl `l-byt ysr`l.

17:3 v`mrt kh-`mr `dny yhvh hnsr hgdvl gdvl hknpym `rk h`br ml` hnv&h `sr-lv hrqmh b` `l-hlbnvn vyqx `t-&mrt h`rz.

17:4 `t r`s ynyqvtyv q+p vyby`hv `l-`r& knjn bjyr rklym smv.

17:5 vyqx mzrj h`r& vytnhv bsdh-zrj qx jl-mym rbym &p&ph smv.

17:6 vy&mx vyhy lgpn $rxt splt qvmh lpnvt dlyvtyv `lyv vsrsyv txtyv yhyv vthy lgpn vtjs bdym vtslx p`rvt.

17:7 vyhy nsr-`xd gdvl gdvl knpym vrb-nv&h vhnh hgpn hz`t kpnh srsyh jlyv vdlyvtyv slxh-lv lhsqvt `vth mjrgvt m+jh.

17:8 `l-sdh +vb `l-mym rbym hy` stvlh ljsvt jnp vls`t pry lhyvt lgpn `drt.

17:9 `mr kh `mr `dny yhvh t&lx hlv` `t-srsyh yntq v`t-pryh yqv$$ vybs kl-+rpy &mxh tybs vl`-bzrj gdvlh vbjm-rb lms`vt `vth msrsyh.

17:10 vhnh stvlh ht&lx hlv` kgjt bh rvx hqdym tybs ybs jl-jrgt &mxh tybs.

17:11 vyhy dbr-yhvh `ly l`mr.

17:12 `mr-n` lbyt hmry hl` ydjtm mh-`lh `mr hnh-b` mlk-bbl yrvslm vyqx `t-mlkh v`t-sryh vyb` `vtm `lyv bblh.

17:13 vyqx mzrj hmlvkh vykrt `tv bryt vyb` `tv b`lh v`t-`yly h`r& lqx.

17:14 lhyvt mmlkh splh lblty htns` lsmr `t-brytv ljmdh.

17:15 vymrd-bv lslx ml`kyv m&rym ltt-lv $v$ym vjm-rb hy&lx hyml+ hjsh `lh vhpr bryt vnml+.

17:16 xy-`ny n`m `dny yhvh `m-l` bmqvm hmlk hmmlyk `tv `sr bzh `t- `ltv v`sr hpr `t-brytv `tv btvk-bbl ymvt.

17:17 vl` bxyl gdvl vbqhl rb yjsh `vtv prjh bmlxmh bspk $llh vbbnvt dyq lhkryt npsvt rbvt.

17:18 vbzh `lh lhpr bryt vhnh ntn ydv vkl-`lh jsh l` yml+.

17:19 lkn kh-`mr `dny yhvh xy-`ny `m-l` `lty `sr bzh vbryty `sr hpyr vnttyv br`sv.

17:20 vprsty jlyv rsty vntps bm&vdty vhby`vtyhv bblh vnsp+ty `tv sm mjlv `sr mjl-by.

17:21 v`t kl-mbrxv bkl-`gpyv bxrb yplv vhns`rym lkl-rvx yprsv vydjtm ky `ny yhvh dbrty.

17:22 kh `mr `dny yhvh vlqxty `ny m&mrt h`rz hrmh vntty mr`s ynqvtyv rk `q+p vstlty `ny jl hr-gbh vtlvl.

17:23 bhr mrvm ysr`l `stlnv vns` jnp vjsh pry vhyh l`rz `dyr vsknv txtyv kl &pvr kl-knp b&l dlyvtyv tsknh.

17:24 vydjv kl-j&y hsdh ky `ny yhvh hsplty j& gbh hgbhty j& spl hvbsty j& lx vhprxty j& ybs `ny yhvh dbrty vjsyty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase