Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ezekiel 47

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

47:1 vysbny `l-ptx hbyt vhnh-mym y&`ym mtxt mptn hbyt qdymh ky-pny hbyt qdym vhmym yrdym mtxt mktp hbyt hymnyt mngb lmzbx.

47:2 vyv&`ny drk-sjr &pvnh vy$bny drk xv& `l-sjr hxv& drk hpvnh qdym vhnh-mym mpkym mn-hktp hymnyt.

47:3 b&`t-h`ys qdym vqv bydv vymd `lp b`mh vyjbrny bmym my `p$ym.

47:4 vymd `lp vyjbrny bmym mym brkym vymd `lp vyjbrny my mtnym.

47:5 vymd `lp nxl `sr l`-`vkl ljbr ky-g`v hmym my sxv nxl `sr l`- yjbr.

47:6 vy`mr `ly hr`yt bn-`dm vyvlkny vysbny spt hnxl.

47:7 bsvbny vhnh `l-spt hnxl j& rb m`d mzh vmzh.

47:8 vy`mr `ly hmym h`lh yv&`ym `l-hglylh hqdmvnh vyrdv jl-hjrbh vb`v hymh `l-hymh hmv&`ym vnrp`v hmym.

47:9 vhyh kl-nps xyh `sr-ysr& `l kl-`sr ybv` sm nxlym yxyh vhyh hdgh rbh m`d ky b`v smh hmym h`lh vyrp`v vxy kl `sr-ybv` smh hnxl.

47:10 vhyh yjmdv jlyv dvgym mjyn gdy vjd-jyn jglym ms+vx lxrmym yhyv lmynh thyh dgtm kdgt hym hgdvl rbh m`d.

47:11 b&`tv vgb`yv vl` yrp`v lmlx ntnv.

47:12 vjl-hnxl yjlh jl-sptv mzh vmzh kl-j&-m`kl l`-ybvl jlhv vl`- ytm pryv lxdsyv ybkr ky mymyv mn-hmqds hmh yv&`ym vhyv pryv lm`kl vjlhv ltrvph.

47:13 kh `mr `dny yhvh gh gbvl `sr ttnxlv `t-h`r& lsny jsr sb+y ysr`l yv$p xblym.

47:14 vnxltm `vth `ys k`xyv `sr ns`ty `t-ydy ltth l`btykm vnplh h`r& hz`t lkm bnxlh.

47:15 vzh gbvl h`r& lp`t &pvnh mn-hym hgdvl hdrk xtln lbv` &ddh.

47:16 xmt brvth $brym `sr byn-gbvl dmsq vbyn gbvl xmt x&r htykvn `sr `l-gbvl xvrn.

47:17 vhyh gbvl mn-hym x&r jynvn gbvl dmsq v&pvn &pvnh vgbvl xmt v`t p`t &pvn.

47:18 vp`t qdym mbyn xvrn vmbyn-dmsq vmbyn hgljd vmbyn `r& ysr`l hyrdn mgbvl jl-hym hqdmvny tmdv v`t p`t qdymh.

47:19 vp`t ngb tymnh mtmr jd-my mrybvt qds nxlh `l-hym hgdvl v`t p`t-tymnh ngbh.

47:20 vp`t-ym hym hgdvl mgbvl jd-nkx lbv` xmt z`t p`t-ym.

47:21 vxlqtm `t-h`r& hz`t lkm lsb+y ysr`l.

47:22 vhyh tplv `vth bnxlh lkm vlhgrym hgrym btvkkm `sr-hvldv bnym btvkkm vhyv lkm k`zrx bbny ysr`l `tkm yplv bnxlh btvk sb+y ysr`l.

47:23 vhyh bsb+ `sr-gr hgr `tv sm ttnv nxltv n`m `dny yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase