Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

3:1 ky hnh h`dvn yhvh &b`vt m$yr myrvslm vmyhvdh msjn vmsjnh kl msjn-lxm vkl msjn-mym.

3:2 gbvr v`ys mlxmh svp+ vnby` vq$m vzqn.

3:3 sr-xmsym vnsv` pnym vyvj& vxkm xrsym vnbvn lxs.

3:4 vntty njrym sryhm vtjlvlym ymslv-bm.

3:5 vngs hjm `ys b`ys v`ys brjhv yrhbv hnjr bzqn vhnqlh bnkbd.

3:6 ky-ytps `ys b`xyv byt `byv smlh lkh q&yn thyh-lnv vhmkslh hz`t txt ydk.

3:7 ys` byvm hhv` l`mr l`-`hyh xbs vbbyty `yn lxm v`yn smlh l` tsymny q&yn jm.

3:8 ky kslh yrvslm vyhvdh npl ky-lsvnm vmjllyhm `l-yhvh lmrvt jny kbvdv.

3:9 hkrt pnyhm jnth bm vx+`tm k$dm hgydv l` kxdv `vy lnpsm ky- gmlv lhm rjh.

3:10 `mrv &dyq ky-+vb ky-pry mjllyhm y`klv.

3:11 `vy lrsj rj ky-gmvl ydyv yjsh lv.

3:12 jmy ngsyv mjvll vnsym mslv bv jmy m`sryk mtjym vdrk `rxtyk bljv.

3:13 n&b lryb yhvh vjmd ldyn jmym.

3:14 yhvh bmsp+ ybv` jm-zqny jmv vsryv v`tm bjrtm hkrm gzlt hjny bbtykm.

3:15 mlkm tdk`v jmy vpny jnyym t+xnv n`m-`dny yhvh &b`vt.

3:16 vy`mr yhvh yjn ky gbhv bnvt &yvn vtlknh n+vvt grvn vmsqrvt jynym hlvk v+pp tlknh vbrglyhm tjk$nh.

3:17 vspx `dny qdqd bnvt &yvn vyhvh pthn yjrh.

3:18 byvm hhv` y$yr `dny `t tp`rt hjk$ym vhsby$ym vhshrnym.

3:19 hn+ypvt vhsyrvt vhrjlvt.

3:20 hp`rym vh&jdvt vhqsrym vbty hnps vhlxsym.

3:21 h+bjvt vnzmy h`p.

3:22 hmxl&vt vhmj+pvt vhm+pxvt vhxry+ym.

3:23 vhglynym vh$dynym vh&nypvt vhrdydym.

3:24 vhyh txt bsm mq yhyh vtxt xgvrh nqph vtxt mjsh mqsh qrxh vtxt ptygyl mxgrt sq ky-txt ypy.

3:25 mtyk bxrb yplv vgbvrtk bmlxmh.

3:26 v`nv v`blv ptxyh vnqth l`r& tsb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase