Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 54

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

54:1 rny jqrh l` yldh p&xy rnh v&hly l`-xlh ky-rbym bny-svmmh mbny bjvlh `mr yhvh.

54:2 hrxyby mqvm `hlk vyryjvt msknvtyk y+v `l-txsky h`ryky mytryk vytdtyk xzqy.

54:3 ky-ymyn vsm`vl tpr&y vzrjk gvym yyrs vjrym nsmvt yvsybv.

54:4 `l-tyr`y ky-l` tbvsy v`l-tklmy ky l` txpyry ky bst jlvmyk tskxy vxrpt `lmnvtyk l` tzkry-jvd.

54:5 ky bjlyk jsyk yhvh &b`vt smv vg`lk qdvs ysr`l `lhy kl-h`r& yqr`.

54:6 ky-k`sh jzvbh vj&vbt rvx qr`k yhvh v`st njvrym ky tm`$ `mr `lhyk.

54:7 brgj q+n jzbtyk vbrxmym gdlym `qb&k.

54:8 bs&p q&p h$trty pny rgj mmk vbx$d jvlm rxmtyk `mr g`lk yhvh.

54:9 ky-my nx z`t ly `sr nsbjty mjbr my-nx jvd jl-h`r& kn nsbjty mq&p jlyk vmgjr-bk.

54:10 ky hhrym ymvsv vhgbjvt tmv+nh vx$dy m`tk l`-ymvs vbryt slvmy l` tmv+ `mr mrxmk yhvh.

54:11 jnyh $jrh l` nxmh hnh `nky mrby& bpvk `bnyk vy$dtyk b$pyrym.

54:12 vsmty kdkd smstyk vsjryk l`bny `qdx vkl-gbvlk l`bny-xp&.

54:13 vkl-bnyk lmvdy yhvh vrb slvm bnyk.

54:14 b&dqh tkvnny rxqy mjsq ky-l` tyr`y vmmxth ky l`-tqrb `lyk.

54:15 hn gvr ygvr `p$ m`vty my-gr `tk jlyk ypvl.

54:16 hn `nky br`ty xrs npx b`s pxm vmv&y` kly lmjshv v`nky br`ty msxyt lxbl.

54:17 kl-kly yv&r jlyk l` y&lx vkl-lsvn tqvm-`tk lmsp+ trsyjy z`t nxlt jbdy yhvh v&dqtm m`ty n`m-yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase