Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

10:1 hvy hxqqym xqqy-`vn vmktbym jml ktbv.

10:2 lh+vt mdyn dlym vlgzl msp+ jnyy jmy lhyvt `lmnvt sllm v`t- ytvmym ybzv.

10:3 vmh-tjsv lyvm pqdh vlsv`h mmrxq tbv` jl-my tnv$v ljzrh v`nh tjzbv kbvdkm.

10:4 blty krj txt `$yr vtxt hrvgym yplv bkl-z`t l`-sb `pv vjvd ydv n+vyh.

10:5 hvy `svr sb+ `py vm+h-hv` bydm zjmy.

10:6 bgvy xnp `slxnv vjl-jm jbrty `&vnv lsll sll vlbz bz vlsymv mrm$ kxmr xv&vt.

10:7 vhv` l`-kn ydmh vlbbv l`-kn yxsb ky lhsmyd blbbv vlhkryt gvym l` mj+.

10:8 ky y`mr hl` sry yxdv mlkym.

10:9 hl` kkrkmys klnv `m-l` k`rpd xmt `m-l` kdmsq smrvn.

10:10 k`sr m&`h ydy lmmlkt h`lyl vp$ylyhm myrvslm vmsmrvn.

10:11 hl` k`sr jsyty lsmrvn vl`lylyh kn `jsh lyrvslm vlj&byh.

10:12 vhyh ky-yb&j `dny `t-kl-mjshv bhr &yvn vbyrvslm `pqd jl-pry- gdl lbb mlk-`svr vjl-tp`rt rvm jynyv.

10:13 ky `mr bkx ydy jsyty vbxkmty ky nbnvty v`$yr gbvlt jmym vjtydtyhm svsty v`vryd k`byr yvsbym.

10:14 vtm&` kqn ydy lxyl hjmym vk`$p by&ym jzbvt kl-h`r& `ny `$pty vl` hyh ndd knp vp&h ph vm&p&p.

10:15 hytp`r hgrzn jl hx&b bv `m-ytgdl hmsvr jl-mnypv khnyp sb+ v`t-mrymyv khrym m+h l`-j&.

10:16 lkn yslx h`dvn yhvh &b`vt bmsmnyv rzvn vtxt kbdv yqd yqd kyqvd `s.

10:17 vhyh `vr-ysr`l l`s vqdvsv llhbh vbjrh v`klh sytv vsmyrv byvm `xd.

10:18 vkbvd yjrv vkrmlv mnps vjd-bsr yklh vhyh km$$ n$$.

10:19 vs`r j& yjrv m$pr yhyv vnjr yktbm.

10:20 vhyh byvm hhv` l`-yv$yp jvd s`r ysr`l vply+t byt-yjqb lhsjn jl-mkhv vnsjn jl-yhvh qdvs ysr`l b`mt.

10:21 s`r ysvb s`r yjqb `l-`l gbvr.

10:22 ky `m-yhyh jmk ysr`l kxvl hym s`r ysvb bv klyvn xrv& sv+p &dqh.

10:23 ky klh vnxr&h `dny yhvh &b`vt jsh bqrb kl-h`r&.

10:24 lkn kh-`mr `dny yhvh &b`vt `l-tyr` jmy ysb &yvn m`svr bsb+ ykkh vm+hv ys`-jlyk bdrk m&rym.

10:25 ky-jvd mj+ mzjr vklh zjm v`py jl-tblytm.

10:26 vjvrr jlyv yhvh &b`vt sv+ kmkt mdyn b&vr jvrb vm+hv jl-hym vns`v bdrk m&rym.

10:27 vhyh byvm hhv` y$vr $blv mjl skmk vjlv mjl &v`rk vxbl jl mpny-smn.

10:28 b` jl-jyt jbr bmgrvn lmkms ypqyd klyv.

10:29 jbrv mjbrh gbj mlvn lnv xrdh hrmh gbjt s`vl n$h.

10:30 &hly qvlk bt-glym hqsyby lysh jnyh jntvt.

10:31 nddh mdmnh ysby hgbym hjyzv.

10:32 jvd hyvm bnb ljmd ynpp ydv hr byt-&yvn gbjt yrvslm.

10:33 hnh h`dvn yhvh &b`vt m$jp p`rh bmjr&h vrmy hqvmh gdvjym vhgbhym ysplv.

10:34 vnqp $bky hyjr bbrzl vhlbnvn b`dyr ypvl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase