Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 52

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

52:1 jvry jvry lbsy jzk &yvn lbsy bgdy tp`rtk yrvslm jyr hqds ky l` yv$yp yb`-bk jvd jrl v+m`.

52:2 htnjry mjpr qvmy sby yrvslm htptxv mv$ry &v`rk sbyh bt-&yvn.

52:3 ky-kh `mr yhvh xnm nmkrtm vl` bk$p tg`lv.

52:4 ky kh `mr `dny yhvh m&rym yrd-jmy br`snh lgvr sm v`svr b`p$ jsqv.

52:5 vjth mh-ly-ph n`m-yhvh ky-lqx jmy xnm mslv yhylylv n`m-yhvh vtmyd kl-hyvm smy mn`&.

52:6 lkn ydj jmy smy lkn byvm hhv` ky-`ny-hv` hmdbr hnny.

52:7 mh-n`vv jl-hhrym rgly mbsr msmyj slvm mbsr +vb msmyj ysvjh `mr l&yvn mlk `lhyk.

52:8 qvl &pyk ns`v qvl yxdv yrnnv ky jyn bjyn yr`v bsvb yhvh &yvn.

52:9 p&xv rnnv yxdv xrbvt yrvslm ky-nxm yhvh jmv g`l yrvslm.

52:10 xsp yhvh `t-zrvj qdsv ljyny kl-hgvym vr`v kl-`p$y-`r& `t ysvjt `lhynv.

52:11 $vrv $vrv &`v msm +m` `l-tgjv &`v mtvkh hbrv ns`y kly yhvh.

52:12 ky l` bxpzvn t&`v vbmnv$h l` tlkvn ky-hlk lpnykm yhvh vm`$pkm `lhy ysr`l.

52:13 hnh yskyl jbdy yrvm vns` vgbh m`d.

52:14 k`sr smmv jlyk rbym kn-msxt m`ys mr`hv vt`rv mbny `dm.

52:15 kn yzh gvym rbym jlyv yqp&v mlkym pyhm ky `sr l`-$pr lhm r`v v`sr l`-smjv htbvnnv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase