Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 60

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

60:1 qvmy `vry ky b` `vrk vkbvd yhvh jlyk zrx.

60:2 ky-hnh hxsk yk$h-`r& vjrpl l`mym vjlyk yzrx yhvh vkbvdv jlyk yr`h.

60:3 vhlkv gvym l`vrk vmlkym lngh zrxk.

60:4 s`y-$byb jynyk vr`y klm nqb&v b`v-lk bnyk mrxvq yb`v vbntyk jl-&d t`mnh.

60:5 `z tr`y vnhrt vpxd vrxb lbbk ky-yhpk jlyk hmvn ym xyl gvym yb`v lk.

60:6 spjt gmlym tk$k bkry mdyn vjyph klm msb` yb`v zhb vlbvnh ys`v vthlt yhvh ybsrv.

60:7 kl-&`n qdr yqb&v lk `yly nbyvt ysrtvnk yjlv jl-r&vn mzbxy vbyt tp`rty `p`r.

60:8 my-`lh kjb tjvpynh vkyvnym `l-`rbtyhm.

60:9 ky-ly `yym yqvv v`nyvt trsys br`snh lhby` bnyk mrxvq k$pm vzhbm `tm lsm yhvh `lhyk vlqdvs ysr`l ky p`rk.

60:10 vbnv bny-nkr xmtyk vmlkyhm ysrtvnk ky bq&py hkytyk vbr&vny rxmtyk.

60:11 vptxv sjryk tmyd yvmm vlylh l` y$grv lhby` `lyk xyl gvym vmlkyhm nhvgym.

60:12 ky-hgvy vhmmlkh `sr l`-yjbdvk y`bdv vhgvym xrb yxrbv.

60:13 kbvd hlbnvn `lyk ybv` brvs tdhr vt`svr yxdv lp`r mqvm mqdsy vmqvm rgly `kbd.

60:14 vhlkv `lyk sxvx bny mjnyk vhstxvv jl-kpvt rglyk kl-mn`&yk vqr`v lk jyr yhvh &yvn qdvs ysr`l.

60:15 txt hyvtk jzvbh vsnv`h v`yn jvbr vsmtyk lg`vn jvlm msvs dvr vdvr.

60:16 vynqt xlb gvym vsd mlkym tynqy vydjt ky `ny yhvh mvsyjk vg`lk `byr yjqb.

60:17 txt hnxst `by` zhb vtxt hbrzl `by` k$p vtxt hj&ym nxst vtxt h`bnym brzl vsmty pqdtk slvm vngsyk &dqh.

60:18 l`-ysmj jvd xm$ b`r&k sd vsbr bgbvlyk vqr`t ysvjh xvmtyk vsjryk thlh.

60:19 l`-yhyh-lk jvd hsms l`vr yvmm vlngh hyrx l`-y`yr lk vhyh-lk yhvh l`vr jvlm v`lhyk ltp`rtk.

60:20 l`-ybv` jvd smsk vyrxk l` y`$p ky yhvh yhyh-lk l`vr jvlm vslmv ymy `blk.

60:21 vjmk klm &dyqym ljvlm yyrsv `r& n&r m+jv mjsh ydy lhtp`r.

60:22 hq+n yhyh l`lp vh&jyr lgvy j&vm `ny yhvh bjth `xysnh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase