Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

35:1 yssvm mdbr v&yh vtgl jrbh vtprx kxb<.

35:2 prx tprx vtgl `p gylt vrnn kbvd hlbnvn ntn-lh hdr hkrml vhsrvn hmh yr`v kbvd-yhvh hdr `lhynv.

35:3 xzqv ydym rpvt vbrkym kslvt `m&v.

35:4 `mrv lnmhry-lb xzqv `l-tyr`v hnh `lhykm nqm ybv` gmvl `lhym hv` ybv` vysjkm.

35:5 `z tpqxnh jyny jvrym v`zny xrsym tptxnh.

35:6 `z ydlg k`yl p$x vtrn lsvn `lm ky-nbqjv bmdbr mym vnxlym bjrbh.

35:7 vhyh hsrb l`gm v&m`vn lmbvjy mym bnvh tnym rb&h x&yr lqnh vgm`.

35:8 vhyh-sm m$lvl vdrk vdrk hqds yqr` lh l`-yjbrnv +m` vhv`-lmv hlk drk v`vylym l` ytjv.

35:9 l`-yhyh sm `ryh vpry& xyvt bl-yjlnh l` tm&` sm vhlkv g`vlym.

35:10 vpdvyy yhvh ysbvn vb`v &yvn brnh vsmxt jvlm jl-r`sm ssvn vsmxh ysygv vn$v ygvn v`nxh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase