Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

45:1 kh-`mr yhvh lmsyxv lkvrs `sr-hxzqty bymynv lrd-lpnyv gvym vmtny mlkym `ptx lptx lpnyv dltym vsjrym l` y$grv.

45:2 `ny lpnyk `lk vhdvrym `vsr dltvt nxvsh `sbr vbryxy brzl `gdj.

45:3 vntty lk `v&rvt xsk vm+mny m$trym lmjn tdj ky-`ny yhvh hqvr` bsmk `lhy ysr`l.

45:4 lmjn jbdy yjqb vysr`l bxyry v`qr` lk bsmk `knk vl` ydjtny.

45:5 `ny yhvh v`yn jvd zvlty `yn `lhym ``zrk vl` ydjtny.

45:6 lmjn ydjv mmzrx-sms vmmjrbh ky-`p$ bljdy `ny yhvh v`yn jvd.

45:7 yv&r `vr vbvr` xsk jsh slvm vbvr` rj `ny yhvh jsh kl-`lh.

45:8 hrjypv smym mmjl vsxqym yzlv-&dq tptx-`r& vyprv-ysj v&dqh t&myx yxd `ny yhvh br`tyv.

45:9 hvy rb `t-y&rv xrs `t-xrsy `dmh hy`mr xmr ly&rv mh-tjsh vpjlk `yn-ydym lv.

45:10 hvy `mr l`b mh-tvlyd vl`sh mh-txylyn.

45:11 kh-`mr yhvh qdvs ysr`l vy&rv h`tyvt s`lvny jl-bny vjl-pjl ydy t&vny.

45:12 `nky jsyty `r& v`dm jlyh br`ty `ny ydy n+v smym vkl-&b`m &vyty.

45:13 `nky hjyrthv b&dq vkl-drkyv `ysr hv`-ybnh jyry vglvty yslx l` bmxyr vl` bsxd `mr yhvh &b`vt.

45:14 kh `mr yhvh ygyj m&rym v$xr-kvs v$b`ym `nsy mdh jlyk yjbrv vlk yhyv `xryk ylkv bzqym yjbrv v`lyk ystxvv `lyk ytpllv `k bk `l v`yn jvd `p$ `lhym.

45:15 `kn `th `l m$ttr `lhy ysr`l mvsyj.

45:16 bvsv vgm-nklmv klm yxdv hlkv bklmh xrsy &yrym.

45:17 ysr`l nvsj byhvh tsvjt jvlmym l`-tbsv vl`-tklmv jd-jvlmy jd.

45:18 ky kh `mr-yhvh bvr` hsmym hv` h`lhym y&r h`r& vjsh hv` kvnnh l`-thv br`h lsbt y&rh `ny yhvh v`yn jvd.

45:19 l` b$tr dbrty bmqvm `r& xsk l` `mrty lzrj yjqb thv bqsvny `ny yhvh dbr &dq mgyd mysrym.

45:20 hqb&v vb`v htngsv yxdv ply+y hgvym l` ydjv hns`ym `t-j& p$lm vmtpllym `l-`l l` yvsyj.

45:21 hgydv vhgysv `p yvj&v yxdv my hsmyj z`t mqdm m`z hgydh hlv` `ny yhvh v`yn-jvd `lhym mbljdy `l-&dyq vmvsyj `yn zvlty.

45:22 pnv-`ly vhvsjv kl-`p$y-`r& ky `ny-`l v`yn jvd.

45:23 by nsbjty y&` mpy &dqh dbr vl` ysvb ky-ly tkrj kl-brk tsbj kl-lsvn.

45:24 `k byhvh ly `mr &dqvt vjz jdyv ybv` vybsv kl hnxrym bv.

45:25 byhvh y&dqv vythllv kl-zrj ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase