Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 43

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

43:1 vjth kh-`mr yhvh br`k yjqb vy&rk ysr`l `l-tyr` ky g`ltyk qr`ty bsmk ly-`th.

43:2 ky-tjbr bmym `tk-`ny vbnhrvt l` ys+pvk ky-tlk bmv-`s l` tkvh vlhbh l` tbjr-bk.

43:3 ky `ny yhvh `lhyk qdvs ysr`l mvsyjk ntty kprk m&rym kvs v$b` txtyk.

43:4 m`sr yqrt bjyny nkbdt v`ny `hbtyk v`tn `dm txtyk vl`mym txt npsk.

43:5 `l-tyr` ky `tk-`ny mmzrx `by` zrjk vmmjrb `qb&k.

43:6 `mr l&pvn tny vltymn `l-tkl`y hby`y bny mrxvq vbnvty mq&h h`r&.

43:7 kl hnqr` bsmy vlkbvdy br`tyv y&rtyv `p-jsytyv.

43:8 hv&y` jm-jvr vjynym ys vxrsym v`znym lmv.

43:9 kl-hgvym nqb&v yxdv vy`$pv l`mym my bhm ygyd z`t vr`snvt ysmyjnv ytnv jdyhm vy&dqv vysmjv vy`mrv `mt.

43:10 `tm jdy n`m-yhvh vjbdy `sr bxrty lmjn tdjv vt`mynv ly vtbynv ky-`ny hv` lpny l`-nv&r `l v`xry l` yhyh.

43:11 `nky `nky yhvh v`yn mbljdy mvsyj.

43:12 `nky hgdty vhvsjty vhsmjty v`yn bkm zr v`tm jdy n`m-yhvh v`ny-`l.

43:13 gm-myvm `ny hv` v`yn mydy m&yl `pjl vmy ysybnh.

43:14 kh-`mr yhvh g`lkm qdvs ysr`l lmjnkm slxty bblh vhvrdty bryxym klm vksdym b`nyvt rntm.

43:15 `ny yhvh qdvskm bvr` ysr`l mlkkm.

43:16 kh `mr yhvh hnvtn bym drk vbmym jzym ntybh.

43:17 hmv&y` rkb-v$v$ xyl vjzvz yxdv yskbv bl-yqvmv djkv kpsth kbv.

43:18 `l-tzkrv r`snvt vqdmnyvt `l-ttbnnv.

43:19 hnny jsh xdsh jth t&mx hlv` tdjvh `p `sym bmdbr drk bysmvn nhrvt.

43:20 tkbdny xyt hsdh tnym vbnvt yjnh ky-ntty bmdbr mym nhrvt bysymn lhsqvt jmy bxyry.

43:21 jm-zv y&rty ly thlty y$prv.

43:22 vl`-`ty qr`t yjqb ky-ygjt by ysr`l.

43:23 l`-hby`t ly sh jltyk vzbxyk l` kbdtny l` hjbdtyk bmnxh vl` hvgjtyk blbvnh.

43:24 l`-qnyt ly bk$p qnh vxlb zbxyk l` hrvytny `k hjbdtny bx+`vtyk hvgjtny bjvntyk.

43:25 `nky `nky hv` mxh psjyk lmjny vx+`tyk l` `zkr.

43:26 hzkyrny nsp+h yxd $pr `th lmjn t&dq.

43:27 `byk hr`svn x+` vmly&yk psjv by.

43:28 v`xll sry qds v`tnh lxrm yjqb vysr`l lgdvpym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase