Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

9:1 lmn&x jlmvt lbn mzmvr ldvd.

9:2 `vdh yhvh bkl-lby `$prh kl-npl`vtyk.

9:3 `smxh v`jl&h bk `zmrh smk jlyvn.

9:4 bsvb-`vyby `xvr ykslv vy`bdv mpnyk.

9:5 ky-jsyt msp+y vdyny ysbt lk$` svp+ &dq.

9:6 gjrt gvym `bdt rsj smm mxyt ljvlm vjd.

9:7 h`vyb tmv xrbvt ln&x vjrym ntst `bd zkrm hmh.

9:8 vyhvh ljvlm ysb kvnn lmsp+ k$`v.

9:9 vhv` ysp+-tbl b&dq ydyn l`mym bmysrym.

9:10 vyhy yhvh msgb ldk msgb ljtvt b&rh.

9:11 vyb+xv bk yvdjy smk ky l`-jzbt drsyk yhvh.

9:12 zmrv lyhvh ysb &yvn hgydv bjmym jlylvtyv.

9:13 ky-drs dmym `vtm zkr l`-skx &jqt jnyym.

9:14 xnnny yhvh r`h jnyy msn`y mrvmmy msjry mvt.

9:15 lmjn `$prh kl-thltyk bsjry bt-&yvn `gylh bysvjtk.

9:16 +bjv gvym bsxt jsv brst-zv +mnv nlkdh rglm.

9:17 nvdj yhvh msp+ jsh bpjl kpyv nvqs rsj hgyvn $lh.

9:18 ysvbv rsjym ls`vlh kl-gvym skxy `lhym.

9:19 ky l` ln&x yskx `byvn tqvt jnvym t`bd ljd.

9:20 qvmh yhvh `l-yjz `nvs ysp+v gvym jl-pnyk.

9:21 syth yhvh mvrh lhm ydjv gvym `nvs hmh $lh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase