Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

18:1 lmn&x ljbd yhvh ldvd `sr dbr lyhvh `t-dbry hsyrh hz`t byvm h&yl-yhvh `vtv mkp kl-`ybyv vmyd s`vl.

18:2 vy`mr `rxmk yhvh xzqy.

18:3 yhvh $ljy vm&vdty vmpl+y `ly &vry `x$h-bv mgny vqrn-ysjy msgby.

18:4 mhll `qr` yhvh vmn-`yby `vsj.

18:5 `ppvny xbly-mvt vnxly blyjl ybjtvny.

18:6 xbly s`vl $bbvny qdmvny mvqsy mvt.

18:7 b&r-ly `qr` yhvh v`l-`lhy `svj ysmj mhyklv qvly vsvjty lpnyv tbv` b`znyv.

18:8 vtgjs vtrjs h`r& vmv$dy hrym yrgzv vytgjsv ky-xrh lv.

18:9 jlh jsn b`pv v`s-mpyv t`kl gxlym bjrv mmnv.

18:10 vy+ smym vyrd vjrpl txt rglyv.

18:11 vyrkb jl-krvb vyjp vyd` jl-knpy-rvx.

18:12 yst xsk $trv $bybvtyv $ktv xskt-mym jby sxqym.

18:13 mngh ngdv jbyv jbrv brd vgxly-`s.

18:14 vyrjm bsmym yhvh vjlyvn ytn qlv brd vgxly-`s.

18:15 vyslx x&yv vypy&m vbrqym rb vyhmm.

18:16 vyr`v `pyqy mym vyglv mv$dvt tbl mgjrtk yhvh mnsmt rvx `pk.

18:17 yslx mmrvm yqxny ymsny mmym rbym.

18:18 y&ylny m`yby jz vmsn`y ky-`m&v mmny.

18:19 yqdmvny byvm-`ydy vyhy-yhvh lmsjn ly.

18:20 vyv&y`ny lmrxb yxl&ny ky xp& by.

18:21 ygmlny yhvh k&dqy kbr ydy ysyb ly.

18:22 ky-smrty drky yhvh vl`-rsjty m`lhy.

18:23 ky kl-msp+yv lngdy vxqtyv l`-`$yr mny.

18:24 v`hy tmym jmv v`stmr mjvny.

18:25 vysb-yhvh ly k&dqy kbr ydy lngd jynyv.

18:26 jm-x$yd ttx$d jm-gbr tmym ttmm.

18:27 jm-nbr ttbrr vjm-jqs ttptl.

18:28 ky-`th jm-jny tvsyj vjynym rmvt tspyl.

18:29 ky-`th t`yr nry yhvh `lhy ygyh xsky.

18:30 ky-bk `r& gdvd vb`lhy `dlg-svr.

18:31 h`l tmym drkv `mrt-yhvh &rvph mgn hv` lkl hx$ym bv.

18:32 ky my `lvh mbljdy yhvh vmy &vr zvlty `lhynv.

18:33 h`l hm`zrny xyl vytn tmym drky.

18:34 msvh rgly k`ylvt vjl bmty yjmydny.

18:35 mlmd ydy lmlxmh vnxth qst-nxvsh zrvjty.

18:36 vttn-ly mgn ysjk vymynk t$jdny vjnvtk trbny.

18:37 trxyb &jdy txty vl` mjdv qr$ly.

18:38 `rdvp `vyby v`sygm vl`-`svb jd-klvtm.

18:39 `mx&m vl`-yklv qvm yplv txt rgly.

18:40 vt`zrny xyl lmlxmh tkryj qmy txty.

18:41 v`yby ntth ly jrp vmsn`y `&mytm.

18:42 ysvjv v`yn-mvsyj jl-yhvh vl` jnm.

18:43 v`sxqm kjpr jl-pny-rvx k+y+ xv&vt `ryqm.

18:44 tpl+ny mryby jm tsymny lr`s gvym jm l`-ydjty yjbdvny.

18:45 lsmj `zn ysmjv ly bny-nkr ykxsv-ly.

18:46 bny-nkr yblv vyxrgv mm$grvtyhm.

18:47 xy-yhvh vbrvk &vry vyrvm `lvhy ysjy.

18:48 h`l hnvtn nqmvt ly vydbr jmym txty.

18:49 mpl+y m`yby `p mn-qmy trvmmny m`ys xm$ t&ylny.

18:50 jl-kn `vdk bgvym yhvh vlsmk `zmrh.

18:51 mgdl ysvjvt mlkv vjsh x$d lmsyxv ldvd vlzrjv jd-jvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase