Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 109

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

109:1 lmn&x ldvd mzmvr `lhy thlty `l-txrs.

109:2 ky py rsj vpy-mrmh jly ptxv dbrv `ty lsvn sqr.

109:3 vdbry sn`h $bbvny vylxmvny xnm.

109:4 txt-`hbty ys+nvny v`ny tplh.

109:5 vysymv jly rjh txt +vbh vsn`h txt `hbty.

109:6 hpqd jlyv rsj vs+n yjmd jl-ymynv.

109:7 bhsp+v y&` rsj vtpltv thyh lx+`h.

109:8 yhyv-ymyv mj+ym pqdtv yqx `xr.

109:9 yhyv-bnyv ytvmym v`stv `lmnh.

109:10 vnvj ynvjv bnyv vs`lv vdrsv mxrbvtyhm.

109:11 ynqs nvsh lkl-`sr-lv vybzv zrym ygyjv.

109:12 `l-yhy-lv msk x$d v`l-yhy xvnn lytvmyv.

109:13 yhy-`xrytv lhkryt bdvr `xr ymx smm.

109:14 yzkr jvn `btyv `l-yhvh vx+`t `mv `l-tmx.

109:15 yhyv ngd-yhvh tmyd vykrt m`r& zkrm.

109:16 yjn `sr l` zkr jsvt x$d vyrdp `ys-jny v`byvn vnk`h lbb lmvtt.

109:17 vy`hb qllh vtbv`hv vl`-xp& bbrkh vtrxq mmnv.

109:18 vylbs qllh kmdv vtb` kmym bqrbv vksmn bj&mvtyv.

109:19 thy-lv kbgd yj+h vlmzx tmyd yxgrh.

109:20 z`t pjlt s+ny m`t yhvh vhdbrym rj jl-npsy.

109:21 v`th yhvh `dny jsh-`ty lmjn smk ky-+vb x$dk h&ylny.

109:22 ky-jny v`byvn `nky vlby xll bqrby.

109:23 k&l-kn+vtv nhlkty nnjrty k`rbh.

109:24 brky kslv m&vm vbsry kxs msmn.

109:25 v`ny hyyty xrph lhm yr`vny ynyjvn r`sm.

109:26 jzrny yhvh `lhy hvsyjny kx$dk.

109:27 vydjv ky-ydk z`t `th yhvh jsyth.

109:28 yqllv-hmh v`th tbrk qmv vybsv vjbdk ysmx.

109:29 ylbsv sv+ny klmh vyj+v kmjyl bstm.

109:30 `vdh yhvh m`d bpy vbtvk rbym `hllnv.

109:31 ky-yjmd lymyn `byvn lhvsyj msp+y npsv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase