Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

45:1 lmn&x jl-ssnym lbny-qrx mskyl syr ydydt.

45:2 rxs lby dbr +vb `mr `ny mjsy lmlk lsvny j+ $vpr mhyr.

45:3 ypypyt mbny `dm hv&q xn bsptvtyk jl-kn brkk `lhym ljvlm.

45:4 xgvr-xrbk jl-yrk gbvr hvdk vhdrk.

45:5 vhdrk &lx rkb jl-dbr-`mt vjnvh-&dq vtvrk nvr`vt ymynk.

45:6 x&yk snvnym jmym txtyk yplv blb `vyby hmlk.

45:7 k$`k `lhym jvlm vjd sb+ mysr sb+ mlkvtk.

45:8 `hbt &dq vtsn` rsj jl-kn msxk `lhym `lhyk smn ssvn mxbryk.

45:9 mr-v`hlvt q&yjvt kl-bgdtyk mn-hykly sn mny smxvk.

45:10 bnvt mlkym byqrvtyk n&bh sgl lymynk bktm `vpyr.

45:11 smjy-bt vr`y vh+y `znk vskxy jmk vbyt `byk.

45:12 vyt`v hmlk ypyk ky-hv` `dnyk vhstxvy-lv.

45:13 vbt-&r bmnxh pnyk yxlv jsyry jm.

45:14 kl-kbvdh bt-mlk pnymh mmsb&vt zhb lbvsh.

45:15 lrqmvt tvbl lmlk btvlvt `xryh rjvtyh mvb`vt lk.

45:16 tvblnh bsmxt vgyl tb`ynh bhykl mlk.

45:17 txt `btyk yhyv bnyk tsytmv lsrym bkl-h`r&.

45:18 `zkyrh smk bkl-dr vdr jl-kn jmym yhvdk ljlm vjd.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase