Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 62

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

62:1 lmn&x jl-ydvtvn mzmvr ldvd.

62:2 `k `l-`lhym dvmyh npsy mmnv ysvjty.

62:3 `k-hv` &vry vysvjty msgby l`-`mv+ rbh.

62:4 jd-`nh thvttv jl `ys tr&xv klkm kqyr n+vy gdr hdxvyh.

62:5 `k ms`tv yj&v lhdyx yr&v kzb bpyv ybrkv vbqrbm yqllv-$lh.

62:6 `k l`lhym dvmy npsy ky-mmnv tqvty.

62:7 `k-hv` &vry vysvjty msgby l` `mv+.

62:8 jl-`lhym ysjy vkbvdy &vr-jzy mx$y b`lhym.

62:9 b+xv bv bkl-jt jm spkv-lpnyv lbbkm `lhym mx$h-lnv $lh.

62:10 `k hbl bny-`dm kzb bny `ys bm`znym ljlvt hmh mhbl yxd.

62:11 `l-tb+xv bjsq vbgzl `l-thblv xyl ky-ynvb `l-tsytv lb.

62:12 `xt dbr `lhym stym-zv smjty ky jz l`lhym.

62:13 vlk-`dny x$d ky-`th tslm l`ys kmjshv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase