Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 144

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

144:1 ldvd brvk yhvh &vry hmlmd ydy lqrb `&bjvty lmlxmh.

144:2 x$dy vm&vdty msgby vmpl+y ly mgny vbv x$yty hrvdd jmy txty.

144:3 yhvh mh-`dm vtdjhv bn-`nvs vtxsbhv.

144:4 `dm lhbl dmh ymyv k&l jvbr.

144:5 yhvh h+-smyk vtrd gj bhrym vyjsnv.

144:6 brvq brq vtpy&m slx x&yk vthmm.

144:7 slx ydyk mmrvm p&ny vh&ylny mmym rbym myd bny nkr.

144:8 `sr pyhm dbr-sv` vymynm ymyn sqr.

144:9 `lhym syr xds `syrh lk bnbl jsvr `zmrh-lk.

144:10 hnvtn tsvjh lmlkym hpv&h `t-dvd jbdv mxrb rjh.

144:11 p&ny vh&ylny myd bny-nkr `sr pyhm dbr-sv` vymynm ymyn sqr.

144:12 `sr bnynv kn+jym mgdlym bnjvryhm bnvtynv kzvyt mx+bvt tbnyt hykl.

144:13 mzvynv ml`ym mpyqym mzn `l-zn &`vnnv m`lypvt mrbbvt bxv&vtynv.

144:14 `lvpynv m$blym `yn-pr& v`yn yv&`t v`yn &vxh brxbtynv.

144:15 `sry hjm skkh lv `sry hjm syhvh `lhyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase