Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 107

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

107:1 hdv lyhvh ky-+vb ky ljvlm x$dv.

107:2 y`mrv g`vly yhvh `sr g`lm myd-&r.

107:3 vm`r&vt qb&m mmzrx vmmjrb m&pvn vmym.

107:4 tjv bmdbr bysymvn drk jyr mvsb l` m&`v.

107:5 rjbym gm-&m`ym npsm bhm ttj+p.

107:6 vy&jqv `l-yhvh b&r lhm mm&vqvtyhm y&ylm.

107:7 vydrykm bdrk ysrh llkt `l-jyr mvsb.

107:8 yvdv lyhvh x$dv vnpl`vtyv lbny `dm.

107:9 ky-hsbyj nps sqqh vnps rjbh ml`-+vb.

107:10 ysby xsk v&lmvt `$yry jny vbrzl.

107:11 ky-hmrv `mry-`l vj&t jlyvn n`&v.

107:12 vyknj bjml lbm kslv v`yn jzr.

107:13 vyzjqv `l-yhvh b&r lhm mm&qvtyhm yvsyjm.

107:14 yv&y`m mxsk v&lmvt vmv$rvtyhm yntq.

107:15 yvdv lyhvh x$dv vnpl`vtyv lbny `dm.

107:16 ky-sbr dltvt nxst vbryxy brzl gdj.

107:17 `vlym mdrk psjm vmjvntyhm ytjnv.

107:18 kl-`kl ttjb npsm vygyjv jd-sjry mvt.

107:19 vyzjqv `l-yhvh b&r lhm mm&qvtyhm yvsyjm.

107:20 yslx dbrv vyrp`m vyml+ msxytvtm.

107:21 yvdv lyhvh x$dv vnpl`vtyv lbny `dm.

107:22 vyzbxv zbxy tvdh vy$prv mjsyv brnh.

107:23 yvrdy hym b`nyvt jsy ml`kh bmym rbym.

107:24 hmh r`v mjsy yhvh vnpl`vtyv bm&vlh.

107:25 vy`mr vyjmd rvx $jrh vtrvmm glyv.

107:26 yjlv smym yrdv thvmvt npsm brjh ttmvgg.

107:27 yxvgv vynvjv kskvr vkl-xkmtm ttblj.

107:28 vy&jqv `l-yhvh b&r lhm vmm&vqtyhm yv&y`m.

107:29 yqm $jrh ldmmh vyxsv glyhm.

107:30 vysmxv ky-ystqv vynxm `l-mxvz xp&m.

107:31 yvdv lyhvh x$dv vnpl`vtyv lbny `dm.

107:32 vyrmmvhv bqhl-jm vbmvsb zqnym yhllvhv.

107:33 ysm nhrvt lmdbr vm&`y mym l&m`vn.

107:34 `r& pry lmlxh mrjt ysby bh.

107:35 ysm mdbr l`gm-mym v`r& &yh lm&`y mym.

107:36 vyvsb sm rjbym vykvnnv jyr mvsb.

107:37 vyzrjv sdvt vy+jv krmym vyjsv pry tbv`h.

107:38 vybrkm vyrbv m`d vbhmtm l` ymjy+.

107:39 vymj+v vysxv mj&r rjh vygvn.

107:40 spk bvz jl-ndybym vytjm bthv l`-drk.

107:41 vysgb `byvn mjvny vysm k&`n mspxvt.

107:42 yr`v ysrym vysmxv vkl-jvlh qp&h pyh.

107:43 my-xkm vysmr-`lh vytbvnnv x$dy yhvh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase