Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 55

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

55:1 lmn&x bngynt mskyl ldvd.

55:2 h`zynh `lhym tplty v`l-ttjlm mtxnty.

55:3 hqsybh ly vjnny `ryd bsyxy v`hymh.

55:4 mqvl `vyb mpny jqt rsj ky-ymy+v jly `vn vb`p ys+mvny.

55:5 lby yxyl bqrby v`ymvt mvt nplv jly.

55:6 yr`h vrjd yb` by vtk$ny pl&vt.

55:7 v`mr my-ytn-ly `br kyvnh `jvph v`sknh.

55:8 hnh `rxyq ndd `lyn bmdbr $lh.

55:9 `xysh mpl+ ly mrvx $jh m$jr.

55:10 blj `dny plg lsvnm ky-r`yty xm$ vryb bjyr.

55:11 yvmm vlylh y$vbbh jl-xvmtyh v`vn vjml bqrbh.

55:12 hvvt bqrbh vl`-ymys mrxbh tk vmrmh.

55:13 ky l`-`vyb yxrpny v`s` l`-msn`y jly hgdyl v`$tr mmnv.

55:14 v`th `nvs kjrky `lvpy vmydjy.

55:15 `sr yxdv nmtyq $vd bbyt `lhym nhlk brgs.

55:16 ysymvt jlymv yrdv s`vl xyym ky-rjvt bmgvrm bqrbm.

55:17 `ny `l-`lhym `qr` vyhvh yvsyjny.

55:18 jrb vbqr v&hrym `syxh v`hmh vysmj qvly.

55:19 pdh bslvm npsy mqrb-ly ky-brbym hyv jmdy.

55:20 ysmj `l vyjnm vysb qdm $lh `sr `yn xlypvt lmv vl` yr`v `lhym.

55:21 slx ydyv bslmyv xll brytv.

55:22 xlqv mxm`t pyv vqrb-lbv rkv dbryv msmn vhmh ptxvt.

55:23 hslk jl-yhvh yhbk vhv` yklklk l`-ytn ljvlm mv+ l&dyq.

55:24 v`th `lhym tvrdm lb`r sxt `nsy dmym vmrmh l`-yx&v ymyhm v`ny `b+x-bk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase