Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

40:1 lmn&x ldvd mzmvr.

40:2 qvh qvyty yhvh vy+ `ly vysmj svjty.

40:3 vyjlny mbvr s`vn m+y+ hyvn vyqm jl-$lj rgly kvnn `sry.

40:4 vytn bpy syr xds thlh l`lhynv yr`v rbym vyyr`v vyb+xv byhvh.

40:5 `sry hgbr `sr-sm yhvh mb+xv vl`-pnh `l-rhbym vs+y kzb.

40:6 rbvt jsyt `th yhvh `lhy npl`tyk vmxsbtyk `lynv `yn jrk `lyk `gydh v`dbrh j&mv m$pr.

40:7 zbx vmnxh l`-xp&t `znym kryt ly jvlh vx+`h l` s`lt.

40:8 `z `mrty hnh-b`ty bmglt-$pr ktvb jly.

40:9 ljsvt-r&vnk `lhy xp&ty vtvrtk btvk mjy.

40:10 bsrty &dq bqhl rb hnh spty l` `kl` yhvh `th ydjt.

40:11 &dqtk l`-k$yty btvk lby `mvntk vtsvjtk `mrty l`-kxdty x$dk v`mtk lqhl rb.

40:12 `th yhvh l`-tkl` rxmyk mmny x$dk v`mtk tmyd y&rvny.

40:13 ky `ppv-jly rjvt jd-`yn m$pr hsygvny jvnty vl`-yklty lr`vt j&mv msjrvt r`sy vlby jzbny.

40:14 r&h yhvh lh&ylny yhvh ljzrty xvsh.

40:15 ybsv vyxprv yxd mbqsy npsy l$pvth y$gv `xvr vyklmv xp&y rjty.

40:16 ysmv jl-jqb bstm h`mrym ly h`x h`x.

40:17 ysysv vysmxv bk kl-mbqsyk y`mrv tmyd ygdl yhvh `hby tsvjtk.

40:18 v`ny jny v`byvn `dny yxsb ly jzrty vmpl+y `th `lhy `l-t`xr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase