Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

119:1 `sry tmymy-drk hhlkym btvrt yhvh.

119:2 `sry n&ry jdtyv bkl-lb ydrsvhv.

119:3 `p l`-pjlv jvlh bdrkyv hlkv.

119:4 `th &vyth pqdyk lsmr m`d.

119:5 `xly yknv drky lsmr xqyk.

119:6 `z l`-`bvs bhby+y `l-kl-m&vtyk.

119:7 `vdk bysr lbb blmdy msp+y &dqk.

119:8 `t-xqyk `smr `l-tjzbny jd-m`d.

119:9 bmh yzkh-njr `t-`rxv lsmr kdbrk.

119:10 bkl-lby drstyk `l-tsgny mm&vtyk.

119:11 blby &pnty `mrtk lmjn l` `x+`-lk.

119:12 brvk `th yhvh lmdny xqyk.

119:13 bspty $prty kl msp+y-pyk.

119:14 bdrk jdvtyk ssty kjl kl-hvn.

119:15 bpqdyk `syxh v`by+h `rxtyk.

119:16 bxqtyk `stjsj l` `skx dbrk.

119:17 gml jl-jbdk `xyh v`smrh dbrk.

119:18 gl-jyny v`by+h npl`vt mtvrtk.

119:19 gr `nky b`r& `l-t$tr mmny m&vtyk.

119:20 gr$h npsy lt`bh `l-msp+yk bkl-jt.

119:21 gjrt zdym `rvrym hsgym mm&vtyk.

119:22 gl mjly xrph vbvz ky jdtyk n&rty.

119:23 gm ysbv srym by ndbrv jbdk ysyx bxqyk.

119:24 gm-jdtyk sjsjy `nsy j&ty.

119:25 dbqh ljpr npsy xyny kdbrk.

119:26 drky $prty vtjnny lmdny xqyk.

119:27 drk-pqvdyk hbynny v`syxh bnpl`vtyk.

119:28 dlph npsy mtvgh qymny kdbrk.

119:29 drk-sqr h$r mmny vtvrtk xnny.

119:30 drk-`mvnh bxrty msp+yk svyty.

119:31 dbqty bjdvtyk yhvh `l-tbysny.

119:32 drk-m&vtyk `rv& ky trxyb lby.

119:33 hvrny yhvh drk xqyk v`&rnh jqb.

119:34 hbynny v`&rh tvrtk v`smrnh bkl-lb.

119:35 hdrykny bntyb m&vtyk ky-bv xp&ty.

119:36 h+-lby `l-jdvtyk v`l `l-b&j.

119:37 hjbr jyny mr`vt sv` bdrkk xyny.

119:38 hqm ljbdk `mrtk `sr lyr`tk.

119:39 hjbr xrpty `sr ygrty ky msp+yk +vbym.

119:40 hnh t`bty lpqdyk b&dqtk xyny.

119:41 vyb`ny x$dk yhvh tsvjtk k`mrtk.

119:42 v`jnh xrpy dbr ky-b+xty bdbrk.

119:43 v`l-t&l mpy dbr-`mt jd-m`d ky lmsp+k yxlty.

119:44 v`smrh tvrtk tmyd ljvlm vjd.

119:45 v`thlkh brxbh ky pqdyk drsty.

119:46 v`dbrh bjdtyk ngd mlkym vl` `bvs.

119:47 v`stjsj bm&vtyk `sr `hbty.

119:48 v`s`-kpy `l-m&vtyk `sr `hbty v`syxh bxqyk.

119:49 zkr-dbr ljbdk jl `sr yxltny.

119:50 z`t nxmty bjnyy ky `mrtk xytny.

119:51 zdym hly&ny jd-m`d mtvrtk l` n+yty.

119:52 zkrty msp+yk mjvlm yhvh v`tnxm.

119:53 zljph `xztny mrsjym jzby tvrtk.

119:54 zmrvt hyv-ly xqyk bbyt mgvry.

119:55 zkrty blylh smk yhvh v`smrh tvrtk.

119:56 z`t hyth-ly ky pqdyk n&rty.

119:57 xlqy yhvh `mrty lsmr dbryk.

119:58 xlyty pnyk bkl-lb xnny k`mrtk.

119:59 xsbty drky v`sybh rgly `l-jdtyk.

119:60 xsty vl` htmhmhty lsmr m&vtyk.

119:61 xbly rsjym jvdny tvrtk l` skxty.

119:62 x&vt-lylh `qvm lhvdvt lk jl msp+y &dqk.

119:63 xbr `ny lkl-`sr yr`vk vlsmry pqvdyk.

119:64 x$dk yhvh ml`h h`r& xqyk lmdny.

119:65 +vb jsyt jm-jbdk yhvh kdbrk.

119:66 +vb +jm vdjt lmdny ky bm&vtyk h`mnty.

119:67 +rm `jnh `ny sgg vjth `mrtk smrty.

119:68 +vb-`th vm+yb lmdny xqyk.

119:69 +plv jly sqr zdym `ny bkl-lb `&r pqvdyk.

119:70 +ps kxlb lbm `ny tvrtk sjsjty.

119:71 +vb-ly ky-jnyty lmjn `lmd xqyk.

119:72 +vb-ly tvrt-pyk m`lpy zhb vk$p.

119:73 ydyk jsvny vykvnnvny hbynny v`lmdh m&vtyk.

119:74 yr`yk yr`vny vysmxv ky ldbrk yxlty.

119:75 ydjty yhvh ky-&dq msp+yk v`mvnh jnytny.

119:76 yhy-n` x$dk lnxmny k`mrtk ljbdk.

119:77 yb`vny rxmyk v`xyh ky-tvrtk sjsjy.

119:78 ybsv zdym ky-sqr jvtvny `ny `syx bpqvdyk.

119:79 ysvbv ly yr`yk vydjv jdtyk.

119:80 yhy-lby tmym bxqyk lmjn l` `bvs.

119:81 klth ltsvjtk npsy ldbrk yxlty.

119:82 klv jyny l`mrtk l`mr mty tnxmny.

119:83 ky-hyyty kn`d bqy+vr xqyk l` skxty.

119:84 kmh ymy-jbdk mty tjsh brdpy msp+.

119:85 krv-ly zdym syxvt `sr l` ktvrtk.

119:86 kl-m&vtyk `mvnh sqr rdpvny jzrny.

119:87 kmj+ klvny b`r& v`ny l`-jzbty pqvdyk.

119:88 kx$dk xyny v`smrh jdvt pyk.

119:89 ljvlm yhvh dbrk n&b bsmym.

119:90 ldr vdr `mvntk kvnnt `r& vtjmd.

119:91 lmsp+yk jmdv hyvm ky hkl jbdyk.

119:92 lvly tvrtk sjsjy `z `bdty bjnyy.

119:93 ljvlm l`-`skx pqvdyk ky bm xyytny.

119:94 lk-`ny hvsyjny ky pqvdyk drsty.

119:95 ly qvv rsjym l`bdny jdtyk `tbvnn.

119:96 lkl tklh r`yty q& rxbh m&vtk m`d.

119:97 mh-`hbty tvrtk kl-hyvm hy` syxty.

119:98 m`yby txkmny m&vtk ky ljvlm hy`-ly.

119:99 mkl-mlmdy hsklty ky jdvtyk syxh ly.

119:100 mzqnym `tbvnn ky pqvdyk n&rty.

119:101 mkl-`rx rj kl`ty rgly lmjn `smr dbrk.

119:102 mmsp+yk l`-$rty ky-`th hvrtny.

119:103 mh-nml&v lxky `mrtk mdbs lpy.

119:104 mpqvdyk `tbvnn jl-kn sn`ty kl-`rx sqr.

119:105 nr-lrgly dbrk v`vr lntybty.

119:106 nsbjty v`qymh lsmr msp+y &dqk.

119:107 njnyty jd-m`d yhvh xyny kdbrk.

119:108 ndbvt py r&h-n` yhvh vmsp+yk lmdny.

119:109 npsy bkpy tmyd vtvrtk l` skxty.

119:110 ntnv rsjym px ly vmpqvdyk l` tjyty.

119:111 nxlty jdvtyk ljvlm ky-ssvn lby hmh.

119:112 n+yty lby ljsvt xqyk ljvlm jqb.

119:113 $jpym sn`ty vtvrtk `hbty.

119:114 $try vmgny `th ldbrk yxlty.

119:115 $vrv-mmny mrjym v`&rh m&vt `lhy.

119:116 $mkny k`mrtk v`xyh v`l-tbysny msbry.

119:117 $jdny v`vsjh v`sjh bxqyk tmyd.

119:118 $lyt kl-svgym mxqyk ky-sqr trmytm.

119:119 $gym hsbt kl-rsjy-`r& lkn `hbty jdtyk.

119:120 $mr mpxdk bsry vmmsp+yk yr`ty.

119:121 jsyty msp+ v&dq bl-tnyxny ljsqy.

119:122 jrb jbdk l+vb `l-yjsqny zdym.

119:123 jyny klv lysvjtk vl`mrt &dqk.

119:124 jsh jm-jbdk kx$dk vxqyk lmdny.

119:125 jbdk-`ny hbynny v`djh jdtyk.

119:126 jt ljsvt lyhvh hprv tvrtk.

119:127 jl-kn `hbty m&vtyk mzhb vmpz.

119:128 jl-kn kl-pqvdy kl ysrty kl-`rx sqr sn`ty.

119:129 pl`vt jdvtyk jl-kn n&rtm npsy.

119:130 ptx dbryk y`yr mbyn ptyym.

119:131 py-pjrty v`s`ph ky lm&vtyk y`bty.

119:132 pnh-`ly vxnny kmsp+ l`hby smk.

119:133 pjmy hkn b`mrtk v`l-tsl+-by kl-`vn.

119:134 pdny mjsq `dm v`smrh pqvdyk.

119:135 pnyk h`r bjbdk vlmdny `t-xqyk.

119:136 plgy-mym yrdv jyny jl l`-smrv tvrtk.

119:137 &dyq `th yhvh vysr msp+yk.

119:138 &vyt &dq jdtyk v`mvnh m`d.

119:139 &mttny qn`ty ky-skxv dbryk &ry.

119:140 &rvph `mrtk m`d vjbdk `hbh.

119:141 &jyr `nky vnbzh pqdyk l` skxty.

119:142 &dqtk &dq ljvlm vtvrtk `mt.

119:143 &r-vm&vq m&`vny m&vtyk sjsjy.

119:144 &dq jdvtyk ljvlm hbynny v`xyh.

119:145 qr`ty bkl-lb jnny yhvh xqyk `&rh.

119:146 qr`tyk hvsyjny v`smrh jdtyk.

119:147 qdmty bnsp v`svjh ldbryk yxlty.

119:148 qdmv jyny `smrvt lsyx b`mrtk.

119:149 qvly smjh kx$dk yhvh kmsp+k xyny.

119:150 qrbv rdpy zmh mtvrtk rxqv.

119:151 qrvb `th yhvh vkl-m&vtyk `mt.

119:152 qdm ydjty mjdtyk ky ljvlm y$dtm.

119:153 r`h-jnyy vxl&ny ky-tvrtk l` skxty.

119:154 rybh ryby vg`lny l`mrtk xyny.

119:155 rxvq mrsjym ysvjh ky-xqyk l` drsv.

119:156 rxmyk rbym yhvh kmsp+yk xyny.

119:157 rbym rdpy v&ry mjdvtyk l` n+yty.

119:158 r`yty bgdym v`tqv++h `sr `mrtk l` smrv.

119:159 r`h ky-pqvdyk `hbty yhvh kx$dk xyny.

119:160 r`s-dbrk `mt vljvlm kl-msp+ &dqk.

119:161 srym rdpvny xnm vmdbryk pxd lby.

119:162 ss `nky jl-`mrtk kmv&` sll rb.

119:163 sqr sn`ty v`tjbh tvrtk `hbty.

119:164 sbj byvm hlltyk jl msp+y &dqk.

119:165 slvm rb l`hby tvrtk v`yn-lmv mksvl.

119:166 sbrty lysvjtk yhvh vm&vtyk jsyty.

119:167 smrh npsy jdtyk v`hbm m`d.

119:168 smrty pqvdyk vjdtyk ky kl-drky ngdk.

119:169 tqrb rnty lpnyk yhvh kdbrk hbynny.

119:170 tbv` txnty lpnyk k`mrtk h&ylny.

119:171 tbjnh spty thlh ky tlmdny xqyk.

119:172 tjn lsvny `mrtk ky kl-m&vtyk &dq.

119:173 thy-ydk ljzrny ky pqvdyk bxrty.

119:174 t`bty lysvjtk yhvh vtvrtk sjsjy.

119:175 txy-npsy vthllk vmsp+k yjzrny.

119:176 tjyty ksh `bd bqs jbdk ky m&vtyk l` skxty.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase