Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 69

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

69:1 lmn&x jl-svsnym ldvd.

69:2 hvsyjny `lhym ky b`v mym jd-nps.

69:3 +bjty byvn m&vlh v`yn mjmd b`ty bmjmqy-mym vsblt s+ptny.

69:4 ygjty bqr`y nxr grvny klv jyny myxl l`lhy.

69:5 rbv msjrvt r`sy sn`y xnm j&mv m&myty `yby sqr `sr l`-gzlty `z `syb.

69:6 `lhym `th ydjt l`vlty v`smvty mmk l`-nkxdv.

69:7 `l-ybsv by qvyk `dny yhvh &b`vt `l-yklmv by mbqsyk `lhy ysr`l.

69:8 ky-jlyk ns`ty xrph k$th klmh pny.

69:9 mvzr hyyty l`xy vnkry lbny `my.

69:10 ky-qn`t bytk `kltny vxrpvt xvrpyk nplv jly.

69:11 v`bkh b&vm npsy vthy lxrpvt ly.

69:12 v`tnh lbvsy sq v`hy lhm lmsl.

69:13 ysyxv by ysby sjr vngynvt svty skr.

69:14 v`ny tplty-lk yhvh jt r&vn `lhym brb-x$dk jnny b`mt ysjk.

69:15 h&ylny m+y+ v`l-`+bjh `n&lh msn`y vmmjmqy-mym.

69:16 `l-ts+pny sblt mym v`l-tbljny m&vlh v`l-t`+r-jly b`r pyh.

69:17 jnny yhvh ky-+vb x$dk krb rxmyk pnh `ly.

69:18 v`l-t$tr pnyk mjbdk ky-&r-ly mhr jnny.

69:19 qrbh `l-npsy g`lh lmjn `yby pdny.

69:20 `th ydjt xrpty vbsty vklmty ngdk kl-&vrry.

69:21 xrph sbrh lby v`nvsh v`qvh lnvd v`yn vlmnxmym vl` m&`ty.

69:22 vytnv bbrvty r`s vl&m`y ysqvny xm&.

69:23 yhy-slxnm lpnyhm lpx vlslvmym lmvqs.

69:24 txsknh jynyhm mr`vt vmtnyhm tmyd hmjd.

69:25 spk-jlyhm zjmk vxrvn `pk ysygm.

69:26 thy-+yrtm nsmh b`hlyhm `l-yhy ysb.

69:27 ky-`th `sr-hkyt rdpv v`l-mk`vb xllyk y$prv.

69:28 tnh-jvn jl-jvnm v`l-yb`v b&dqtk.

69:29 ymxv m$pr xyym vjm &dyqym `l-yktbv.

69:30 v`ny jny vkv`b ysvjtk `lhym tsgbny.

69:31 `hllh sm-`lhym bsyr v`gdlnv btvdh.

69:32 vty+b lyhvh msvr pr mqrn mpry$.

69:33 r`v jnvym ysmxv drsy `lhym vyxy lbbkm.

69:34 ky-smj `l-`byvnym yhvh v`t-`$yryv l` bzh.

69:35 yhllvhv smym v`r& ymym vkl-rms bm.

69:36 ky `lhym yvsyj &yvn vybnh jry yhvdh vysbv sm vyrsvh.

69:37 vzrj jbdyv ynxlvh v`hby smv ysknv-bh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase