Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 80

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

80:1 lmn&x `l-ssnym jdvt l`$p mzmvr.

80:2 rjh ysr`l h`zynh nhg k&`n yv$p ysb hkrvbym hvpyjh.

80:3 lpny `prym vbnymn vmnsh jvrrh `t-gbvrtk vlkh lysjth lnv.

80:4 `lhym hsybnv vh`r pnyk vnvsjh.

80:5 yhvh `lhym &b`vt jd-mty jsnt btplt jmk.

80:6 h`kltm lxm dmjh vtsqmv bdmjvt slys.

80:7 tsymnv mdvn lsknynv v`ybynv yljgv-lmv.

80:8 `lhym &b`vt hsybnv vh`r pnyk vnvsjh.

80:9 gpn mm&rym t$yj tgrs gvym vt+jh.

80:10 pnyt lpnyh vtsrs srsyh vtml`-`r&.

80:11 k$v hrym &lh vjnpyh `rzy-`l.

80:12 tslx q&yrh jd-ym v`l-nhr yvnqvtyh.

80:13 lmh pr&t gdryh v`rvh kl-jbry drk.

80:14 ykr$mnh xzyr myjr vzyz sdy yrjnh.

80:15 `lhym &b`vt svb-n` hb+ msmym vr`h vpqd gpn z`t.

80:16 vknh `sr-n+jh ymynk vjl-bn `m&th lk.

80:17 srph b`s k$vxh mgjrt pnyk y`bdv.

80:18 thy-ydk jl-`ys ymynk jl-bn-`dm `m&t lk.

80:19 vl`-n$vg mmk txynv vbsmk nqr`.

80:20 yhvh `lhym &b`vt hsybnv h`r pnyk vnvsjh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase