Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

105:1 hvdv lyhvh qr`v bsmv hvdyjv bjmym jlylvtyv.

105:2 syrv-lv zmrv-lv syxv bkl-npl`vtyv.

105:3 hthllv bsm qdsv ysmx lb mbqsy yhvh.

105:4 drsv yhvh vjzv bqsv pnyv tmyd.

105:5 zkrv npl`vtyv `sr-jsh mptyv vmsp+y-pyv.

105:6 zrj `brhm jbdv bny yjqb bxyryv.

105:7 hv` yhvh `lhynv bkl-h`r& msp+yv.

105:8 zkr ljvlm brytv dbr &vh l`lp dvr.

105:9 `sr krt `t-`brhm vsbvjtv lysxq.

105:10 vyjmydh lyjqb lxq lysr`l bryt jvlm.

105:11 l`mr lk `tn `t-`r&-knjn xbl nxltkm.

105:12 bhyvtm mty m$pr kmj+ vgrym bh.

105:13 vythlkv mgvy `l-gvy mmmlkh `l-jm `xr.

105:14 l`-hnyx `dm ljsqm vyvkx jlyhm mlkym.

105:15 `l-tgjv bmsyxy vlnby`y `l-trjv.

105:16 vyqr` rjb jl-h`r& kl-m+h-lxm sbr.

105:17 slx lpnyhm `ys ljbd nmkr yv$p.

105:18 jnv bkbl rglyv brzl b`h npsv.

105:19 jd-jt b`-dbrv `mrt yhvh &rpthv.

105:20 slx mlk vytyrhv msl jmym vyptxhv.

105:21 smv `dvn lbytv vmsl bkl-qnynv.

105:22 l`$r sryv bnpsv vzqnyv yxkm.

105:23 vyb` ysr`l m&rym vyjqb gr b`r&-xm.

105:24 vypr `t-jmv m`d vyj&mhv m&ryv.

105:25 hpk lbm lsn` jmv lhtnkl bjbdyv.

105:26 slx msh jbdv `hrn `sr bxr-bv.

105:27 smv-bm dbry `tvtyv vmptym b`r& xm.

105:28 slx xsk vyxsk vl`-mrv `t-dbrvv.

105:29 hpk `t-mymyhm ldm vymt `t-dgtm.

105:30 sr& `r&m &prdjym bxdry mlkyhm.

105:31 `mr vyb` jrb knym bkl-gbvlm.

105:32 ntn gsmyhm brd `s lhbvt b`r&m.

105:33 vyk gpnm vt`ntm vysbr j& gbvlm.

105:34 `mr vyb` `rbh vylq v`yn m$pr.

105:35 vy`kl kl-jsb b`r&m vy`kl pry `dmtm.

105:36 vyk kl-bkvr b`r&m r`syt lkl-`vnm.

105:37 vyv&y`m bk$p vzhb v`yn bsb+yv kvsl.

105:38 smx m&rym b&`tm ky-npl pxdm jlyhm.

105:39 prs jnn lm$k v`s lh`yr lylh.

105:40 s`l vyb` slv vlxm smym ysbyjm.

105:41 ptx &vr vyzvbv mym hlkv b&yvt nhr.

105:42 ky-zkr `t-dbr qdsv `t-`brhm jbdv.

105:43 vyv&` jmv bssvn brnh `t-bxyryv.

105:44 vytn lhm `r&vt gvym vjml l`mym yyrsv.

105:45 bjbvr ysmrv xqyv vtvrtyv yn&rv hllv-yh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase