Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 88

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

88:1 syr mzmvr lbny qrx lmn&x jl-mxlt ljnvt mskyl lhymn h`zrxy.

88:2 yhvh `lhy ysvjty yvm-&jqty blylh ngdk.

88:3 tbv` lpnyk tplty h+h-`znk lrnty.

88:4 ky-sbjh brjvt npsy vxyy ls`vl hgyjv.

88:5 nxsbty jm-yvrdy bvr hyyty kgbr `yn-`yl.

88:6 bmtym xpsy kmv xllym skby qbr `sr l` zkrtm jvd vhmh mydk ngzrv.

88:7 stny bbvr txtyvt bmxskym bm&lvt.

88:8 jly $mkh xmtk vkl-msbryk jnyt $lh.

88:9 hrxqt mydjy mmny stny tvjbvt lmv kl` vl` `&`.

88:10 jyny d`bh mny jny qr`tyk yhvh bkl-yvm s+xty `lyk kpy.

88:11 hlmtym tjsh-pl` `m-rp`ym yqvmv yvdvk $lh.

88:12 hy$pr bqbr x$dk `mvntk b`bdvn.

88:13 hyvdj bxsk pl`k v&dqtk b`r& nsyh.

88:14 v`ny `lyk yhvh svjty vbbqr tplty tqdmk.

88:15 lmh yhvh tznx npsy t$tyr pnyk mmny.

88:16 jny `ny vgvj mnjr ns`ty `myk `pvnh.

88:17 jly jbrv xrvnyk bjvtyk &mtvtny.

88:18 $bvny kmym kl-hyvm hqypv jly yxd.

88:19 hrxqt mmny `hb vrj mydjy mxsk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase