Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 104

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

104:1 brky npsy `t-yhvh yhvh `lhy gdlt m`d hvd vhdr lbst.

104:2 j+h-`vr kslmh nv+h smym kyryjh.

104:3 hmqrh bmym jlyvtyv hsm-jbym rkvbv hmhlk jl-knpy-rvx.

104:4 jsh ml`kyv rvxvt msrtyv `s lh+.

104:5 y$d-`r& jl-mkvnyh bl-tmv+ jvlm vjd.

104:6 thvm klbvs k$ytv jl-hrym yjmdv-mym.

104:7 mn-gjrtk ynv$vn mn-qvl rjmk yxpzvn.

104:8 yjlv hrym yrdv bqjvt `l-mqvm zh y$dt lhm.

104:9 gbvl-smt bl-yjbrvn bl-ysvbvn lk$vt h`r&.

104:10 hmslx mjynym bnxlym byn hrym yhlkvn.

104:11 ysqv kl-xytv sdy ysbrv pr`ym &m`m.

104:12 jlyhm jvp-hsmym yskvn mbyn jp`ym ytnv-qvl.

104:13 msqh hrym mjlyvtyv mpry mjsyk tsbj h`r&.

104:14 m&myx x&yr lbhmh vjsb ljbdt h`dm lhv&y` lxm mn-h`r&.

104:15 vyyn ysmx lbb-`nvs lh&hyl pnym msmn vlxm lbb-`nvs y$jd.

104:16 ysbjv j&y yhvh `rzy lbnvn `sr n+j.

104:17 `sr-sm &prym yqnnv x$ydh brvsym byth.

104:18 hrym hgbhym lyjlym $ljym mx$h lspnym.

104:19 jsh yrx lmvjdym sms ydj mbv`v.

104:20 tst-xsk vyhy lylh bv-trms kl-xytv-yjr.

104:21 hkpyrym s`gym l+rp vlbqs m`l `klm.

104:22 tzrx hsms y`$pvn v`l-mjvntm yrb&vn.

104:23 y&` `dm lpjlv vljbdtv jdy-jrb.

104:24 mh-rbv mjsyk yhvh klm bxkmh jsyt ml`h h`r& qnynk.

104:25 zh hym gdvl vrxb ydym sm-rms v`yn m$pr xyvt q+nvt jm-gdlvt.

104:26 sm `nyvt yhlkvn lvytn zh-y&rt lsxq-bv.

104:27 klm `lyk ysbrvn ltt `klm bjtv.

104:28 ttn lhm ylq+vn tptx ydk ysbjvn +vb.

104:29 t$tyr pnyk ybhlvn t$p rvxm ygvjvn v`l-jprm ysvbvn.

104:30 tslx rvxk ybr`vn vtxds pny `dmh.

104:31 yhy kbvd yhvh ljvlm ysmx yhvh bmjsyv.

104:32 hmby+ l`r& vtrjd ygj bhrym vyjsnv.

104:33 `syrh lyhvh bxyy `zmrh l`lhy bjvdy.

104:34 yjrb jlyv syxy `nky `smx byhvh.

104:35 ytmv x+`ym mn-h`r& vrsjym jvd `ynm brky npsy `t-yhvh hllv- yh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase