Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 140

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

140:1 lmn&x mzmvr ldvd.

140:2 xl&ny yhvh m`dm rj m`ys xm$ym tn&rny.

140:3 `sr xsbv rjvt blb kl-yvm ygvrv mlxmvt.

140:4 snnv lsvnm kmv-nxs xmt jksvb txt sptymv $lh.

140:5 smrny yhvh mydy rsj m`ys xm$ym tn&rny `sr xsbv ldxvt pjmy.

140:6 +mnv-g`ym px ly vxblym prsv rst lyd-mjgl mqsym stv-ly $lh.

140:7 `mrty lyhvh `ly `th h`zynh yhvh qvl txnvny.

140:8 yhvh `dny jz ysvjty $kth lr`sy byvm nsq.

140:9 `l-ttn yhvh m`vyy rsj zmmv `l-tpq yrvmv $lh.

140:10 r`s m$by jml sptymv yk$vmv.

140:11 ymy+v jlyhm gxlym b`s yplm bmhmrvt bl-yqvmv.

140:12 `ys lsvn bl-ykvn b`r& `ys-xm$ rj y&vdnv lmdxpt.

140:13 ydjt ky-yjsh yhvh dyn jny msp+ `bynym.

140:14 `k &dyqym yvdv lsmk ysbv ysrym `t-pnyk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase