Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 73

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

73:1 mzmvr l`$p `k +vb lysr`l `lhym lbry lbb.

73:2 v`ny kmj+ n+vy rgly k`yn spkh `sry.

73:3 ky-qn`ty bhvllym slvm rsjym `r`h.

73:4 ky `yn xr&bvt lmvtm vbry` `vlm.

73:5 bjml `nvs `ynmv vjm-`dm l` yngjv.

73:6 lkn jnqtmv g`vh yj+p-syt xm$ lmv.

73:7 y&` mxlb jynmv jbrv mskyvt lbb.

73:8 ymyqv vydbrv brj jsq mmrvm ydbrv.

73:9 stv bsmym pyhm vlsvnm thlk b`r&.

73:10 lkn ysyb jmv hlm vmy ml` ym&v lmv.

73:11 v`mrv `ykh ydj-`l vys djh bjlyvn.

73:12 hnh-`lh rsjym vslvy jvlm hsgv-xyl.

73:13 `k-ryq zkyty lbby v`rx& bnqyvn kpy.

73:14 v`hy ngvj kl-hyvm vtvkxty lbqrym.

73:15 `m-`mrty `$prh kmv hnh dvr bnyk bgdty.

73:16 v`xsbh ldjt z`t jml hy` bjyny.

73:17 jd-`bv` `l-mqdsy-`l `bynh l`xrytm.

73:18 `k bxlqvt tsyt lmv hpltm lmsv`vt.

73:19 `yk hyv lsmh krgj $pv tmv mn-blhvt.

73:20 kxlvm mhqy& `dny bjyr &lmm tbzh.

73:21 ky ytxm& lbby vklyvty `stvnn.

73:22 v`ny-bjr vl` `dj bhmvt hyyty jmk.

73:23 v`ny tmyd jmk `xzt byd-ymyny.

73:24 bj&tk tnxny v`xr kbvd tqxny.

73:25 my-ly bsmym vjmk l`-xp&ty b`r&.

73:26 klh s`ry vlbby &vr-lbby vxlqy `lhym ljvlm.

73:27 ky-hnh rxqyk y`bdv h&mth kl-zvnh mmk.

73:28 v`ny qrbt `lhym ly-+vb sty b`dny yhvh mx$y l$pr kl-ml`kvtyk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase