Main Index: Hebrew Transliteration

 

Psalms 96

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

96:1 syrv lyhvh syr xds syrv lyhvh kl-h`r&.

96:2 syrv lyhvh brkv smv bsrv myvm-lyvm ysvjtv.

96:3 $prv bgvym kbvdv bkl-hjmym npl`vtyv.

96:4 ky gdvl yhvh vmhll m`d nvr` hv` jl-kl-`lhym.

96:5 ky kl-`lhy hjmym `lylym vyhvh smym jsh.

96:6 hvd-vhdr lpnyv jz vtp`rt bmqdsv.

96:7 hbv lyhvh mspxvt jmym hbv lyhvh kbvd vjz.

96:8 hbv lyhvh kbvd smv s`v-mnxh vb`v lx&rvtyv.

96:9 hstxvv lyhvh bhdrt-qds xylv mpnyv kl-h`r&.

96:10 `mrv bgvym yhvh mlk `p-tkvn tbl bl-tmv+ ydyn jmym bmysrym.

96:11 ysmxv hsmym vtgl h`r& yrjm hym vml`v.

96:12 yjlz sdy vkl-`sr-bv `z yrnnv kl-j&y-yjr.

96:13 lpny yhvh ky b` ky b` lsp+ h`r& ysp+-tbl b&dq vjmym b`mvntv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase